Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Ob-9878/07 , Stran 2469
Naziv in sedež naročnika: Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran. I. Predmet javnega poziva in področja Predmet javnega poziva so programi in projekti na naslednjih področjih: 1. Socialno varstvo a) Redni letni programi humanitarnih in invalidskih organizacij, ki so namenjeni občanom Občine Piran: – humanitarni programi za pomoč socialno šibkim posameznikom in družinam, lajšajo socialne, psihosocialne in druge življenjske stiske in težave občanov, izvajajo preventivno socialno dejavnost za kakovostno življenje starejših občanov, ljudi s kronično boleznijo, človekoljubno dejavnost (prostovoljstva, solidarnosti, samopomoči, humanitarno dejavnost kot dejavnost posebnega javnega pomena; – programi invalidskih organizacij, s katerimi se ugotavljajo interesi in zagovarjajo potrebe invalidov, načrtujejo, organizirajo in izvajajo programi, ki uporabnikom omogočijo aktivno sodelovanje in neodvisno življenje, uporabnikom z različnimi oblikami invalidnosti in težavami v duševnem zdravju nudijo podporo pri odpravi socialnih ovir, za čimbolj neodvisno vključevanje in življenje v skupnosti – usposabljajo uporabnike za samopomoč, zagotavljajo informiranost, zagovorništvo; preprečujejo stiske in blažijo težave uporabnikov zaradi socialne oviranosti; b) Programi in projekti preprečevanja odvisnosti od drog – predlagateljev, ki izvajajo prijavljene programe in projekte na Obalnem območju za občane Občine Piran: – socialni programi za pomoči odvisnim od drog in njihovim svojcem – terensko delo z uživalci nedovoljenih drog, programi terapevtskih skupnosti in skupin za samopomoč; – projekti ozaveščanja javnosti o škodljivosti uživanja drog – prireditve in akcije; c) Dopolnilni programi za večanje socialne vključenosti otrok in mladine – programi ustanov, ki imajo sedež v Občini Piran in izvajajo preventivne programe za otroke in mladino iz Občine Piran: – socialni programi za preprečevanje nasilja, ustvarjanje dobrih medosebnih in vrstniških odnosov, za razreševanje socialnih stisk, z uporabo metod dela kot so: socialne igre in delavnice za otroke in mladino ter njihove starše; izobraževanje in supervizija za mentorje in animatorje v Mladinskem Epicentru. 2. Mladinsko delo in programi za otroke in mladino a) Redni letni programi mladinskih organizacij, ki imajo sedež v Občini Piran; b) Projekti aktivnega preživljanja prostega časa – predlagateljev, ki izvajajo programe za otroke in mladino iz Občine Piran: – projekti so namenjeni igri in drugim interesnim aktivnostim otrok in mladine v njihovem prostem času ter v času šolskih počitnic – predvsem ulične in druge otroške igre, interesne delavnice za pridobivanje raznih veščin, organizirana mladinska družabna srečanja (plesi), tematske mladinske akcije in tabori, ki nimajo značaja tekmovalnih nastopov oziroma priprav na tekmovanja; 3. Kultura a) Redni letni programi kulturnih društev, ki imajo sedež v Občini Piran: – področja dejavnosti: glasbena (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka, lutkovna, folklorna, etnološka, filmska, plesna, likovna, literarna in večzvrstna dejavnost. b) Projekti s področja kulture – predlagateljev, ki imajo sedež v Občini Piran oziroma izvajajo projekt na/za območje Občine Piran: – produkcija, koncert, gledališka ali lutkovna predstava, koreografija, film, plesni projekt, razstava, literarno delo, drug kulturni dogodek. 4.) Izobraževanje a) Redni letni programi društev s področja izobraževanja, ki imajo sedež v Občini Piran: – dopolnilni programi izobraževanja za šolske otroke in mladino, – programi izobraževanja za tretje življenjsko obdobje; b) Enkratne študijske pomoči učencem, dijakom in študentom – občanom Občine Piran, za programe rednega izobraževanja oziroma programe, ki dopolnjujejo redno izobraževanje. 5) Drugi programi Redni letni programi veteranskih organizacij, ki imajo sedež v Občini Piran II. Okvirna vrednost sredstev javnega poziva znaša: 1. Za področje socialnega varstva: 68.000 EUR 2. Za mladinsko delo in programe za otroke in mladino: 27.000 EUR 3. Za področje kulture: 125.000 EUR 4. Za področje izobraževanja: 18.000 EUR 5. Za druge programe: 4.000 EUR III. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva javnega poziva morajo biti porabljena do konca leta 2007. IV. Roki javnega poziva: javni poziv se prične z dnem objave in je odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 7. 5. 2007. Za program enkratne študijske pomoči se rok prijave zaključi 30. 10. 2007. V. Dokumentacija javnega poziva Dokumentacija javnega poziva obsega: – besedilo javnega poziva; – posebni kriteriji za vrednotenje programov in projektov javnega poziva; – prijavne obrazce javnega poziva; – navodila za izpolnjevanje obrazcev. Dokumentacija javnega poziva je dosegljiva na spletni strani Občine Piran: http://www.piran.si. Predlagatelji pridobijo informacije v Uradu za družbene dejavnosti, tel. 05/671-03-38. VI. Pogoji javnega poziva Upravičene osebe po tem pozivu so predlagatelji: – izvajalci s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na razpisanem področju kar izkažejo s predložitvijo kopije odločbe o registraciji predlagatelja in izpisa o registraciji dejavnosti predlagatelja; – državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno bivališče v Občini Piran in nimajo statusa zaposlene osebe (velja za študijske pomoči občanom). Vloge upravičenih oseb (velja za pravne osebe) izpolnjujejo pogoje javnega poziva, če: – so predlagatelji izpolnili vse svoje obveznosti do občine v primeru, da so bili pogodbena stranka občine v letu 2006; – zagotavljajo dostopnost prijavljenega programa/projekta javnosti; – prijavljeni program/projekt ni sofinanciran iz drugih postavk proračuna Občine Piran; – je vloga predložena na ustreznih obrazcih, je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebuje vse v obrazcih zahtevane podatke in je podpisana ter žigosana na ustreznih mestih. Popolne vloge morajo vsebovati sledeče obrazce: – Obrazec A (splošni podatki o predlagatelju); – Obrazec B (prijava programa/ projekta) – B1 vrsta in opis programa/projekta – B2 finančna konstrukcija programa/ projekta; – Obrazec Izjava (izjave odgovorne osebe); – Obrazec Priloge. VII. Izpolnjevanje pogojev javnega poziva Iz nadaljnjega postopka bodo izločene vse vloge: – ki niso bile oddane v razpisanem roku; – ki jih ni vložila upravičena oseba; – nepopolne vloge. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka javnega poziva. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. VIII. Splošni kriteriji Predlagatelj (velja za pravne osebe) posameznega programa/projekta ustreza kriterijem, če: – vsaj že eno leto deluje na razpisanem področju; – je izvedel, ustrezen obseg kakovostnega programa v letu 2006 (kar je razvidno iz poročila); – je kot izvajalec prepoznaven na lokalni ravni (reference s poudarkom na letu 2006). Predlagani program/projekt ustreza kriterijem tega poziva, če: – je celovit in ima jasno zasnovo; – izhaja iz potrebe lokalnega okolja; – je dostopen javnosti; – bo izveden v letu 2007; – ni namenjen ustvarjanju dobička; – je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo (prihodki = odhodki). IX. Uporaba kriterijev Programe in projekte bodo presojale in ocenjevale strokovne komisije na podlagi podatkov iz posamezne vloge (obrazci in priloge). Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim kriterijem tega poziva. Izbrani programi in projekti bodo na podlagi posebnih kriterijev ovrednoteni z merili in v skladu s tem financirani v ustreznem obsegu. X. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih. Vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge, navedene v dokumentaciji poziva. Če predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka oddana v svojem, pravilno označenem ovitku. Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran do ponedeljka, 7. maja 2007, za program »Enkratne študijske pomoči« pa do torka, 30. oktobra 2007. Če je pošiljka oddana na pošti zadnji dan razpisanega roka, mora biti oddana kot priporočena pošiljka! Vloga mora biti ustrezno označena: »Ne odpiraj – Javni poziv 2007 – Družbene dejavnosti«. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva. XI. Pristojni uslužbenci Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta: – Nadja Knep, nadja.knep@piran.si, 05/671-03-55, – Ingrid Ličen, ingrid.licen@piran.si, 05/671-03-17. XII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: Strokovna presoja pravočasnih, popolnih vlog, ki jih je vložila upravičena oseba bo izvedena po vrstnem redu prispetja, v enem mesecu po preteku roka javnega poziva. Občina bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestila predvidoma v 15 dneh po obravnavi na strokovni komisiji.