Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 014-32/2007/1 Ob-9883/07 , Stran 2427
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53. 2. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesij za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (v nadaljnjem besedilu: DDD). 3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za dobo 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem. 4. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske in druge organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti DDD. 5. Pogoji: izpolnjevanje pogojev za izvajanje DDD mora biti prijavitelju ugotovljeno z odločbo VURS-a še pred prijavo za izvajanje dejavnosti iz 2. točke. 6. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do 31. 12. 2007. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsak prvi teden v mesecu v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Obravnavale se bodo vloge prispele na naslov iz 9. točke do vključno 15. dne v mesecu. Prijave prejete po 15. bodo obravnavane pri odpiranju vlog v naslednjem mesecu. 8. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija – izvajanje DDD«, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 53. 9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog. Podrobnejše informacije so na voljo na VURS, na tel. 300-13-00, vsak dan od 9. do 10. ure (kontaktna oseba: mag. Eva Lavrenčič, dr. vet. med.).