Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 110-39/2007 Ob-9654/07 , Stran 2452
Na podlagi 56. člena in v skladu s 58. in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 62/06 – skl. US, 131/06 – odl. US in 11/07 – skl. US) Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: direktor Občinske uprave Občine Krško. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu sekretar. Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – opravljen strokovni izpit iz upravnega poslovanja, – funkcionalna znanja vodenja v javni upravi, – osnove obvladovanja rač. orodij, ki jih uporablja uprava (Word, Excel, Lotus Notes), – osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika, – vozniški izpit B kategorije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – organiziranje, vodenje in usklajevanje dela občinske uprave, – skrb za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih, – informiranje, – projekti, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog občinske uprave. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova. Na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o znanju uradnega jezika, 4. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, 5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravne postopka, 6. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja, 7. izjavo o znanju vodenja v javni upravi, 8. izjavo o znanju dela z računalnikom, 9. izjavo o znanju angleškega ali nemškega jezika, 10. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – da ima opravljen izpit B kategorije. – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 11. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Krško pridobitev podatkov iz 10. točke iz uradne evidence. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe nevede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Krško. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj direktor občinske uprave – ne odpiraj«, na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski nalog: obcina.krsko@krsko.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Koštomaj, tel. 07/498-13-31. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.