Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1563. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-B), stran 4170.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. marca 2007.
Št. 001-22-34/07
Ljubljana, dne 4. aprila 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POMOČI ZA REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V TEŽAVAH (ZPRPGDT-B)
1. člen
V Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 2. člena prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»-za kapitalske družbe, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala;
-za osebne družbe, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih;«.
2. člen
Na koncu četrtega odstavka 5. člena se doda besedilo, ki se glasi: »ter da povezana družba kot celota ni sposobna odpraviti težav«.
3. člen
Na koncu četrte alinee 6. člena se vejica nadomesti s piko in črtata peta in šesta alinea.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »EVR v tolarski protivrednosti« nadomesti z besedo »eurov«.
5. člen
V tretjem odstavku 8. člena se za besedo »vlada« črta besedilo »in ga posreduje Evropski komisiji«.
6. člen
Na koncu 9. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »ki ni skladna s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, Uradni list Evropske unije (2004/C 244/02)«.
7. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kredit se lahko črpa le v obdobju izvajanja programa prestrukturiranja pod naslednjimi pogoji:«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se zaključijo po določbah tega zakona.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/02-21/10
Ljubljana, dne 27. marca 2007
EPA 1287-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.