Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2007 z dne 3. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2007 z dne 3. 4. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1516. Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije
1517. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje

Sklepi

1518. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Karačiju
1519. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Karačiju
1520. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Tel Avivu
1521. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Tel Avivu

MINISTRSTVA

1559. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec (2006–2015)
1560. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin
1561. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1522. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Vrhnika

OBČINE

Ajdovščina

1523. Program priprave lokacijskega načrta za območje Ajdovščina- AVK 1-2 Pod železnico in Mirce

Borovnica

1524. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v drugem trimesečju leta 2007

Cerknica

1525. Sklep o podaljšanju Sklepa o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2007
1526. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev v Občini Cerknica

Črnomelj

1527. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (skrajšani postopek)

Dolenjske Toplice

1528. Odlok o dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice

Grosuplje

1529. Program priprave za občinski lokacijski načrt gospodarska cona jug (OLN)
1530. Program priprave za občinski lokacijski načrt jedro (OLN)

Idrija

1531. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2007

Ivančna Gorica

1532. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2007

Kamnik

1533. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2007

Kočevje

1557. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2007

Komen

1534. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2007

Koper

1535. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga odloka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Žusterna III”

Kranj

1536. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2007

Krško

1537. Sklep o začasnem financiranju Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2007

Lendava

1538. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2007 do 30. 4. 2007

Litija

1539. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Vače pri Litiji

Ljubljana

1540. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
1541. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Loški Potok

1542. Poslovnik nadzornega odbora Občine Loški Potok

Miren-Kostanjevica

1543. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v mesecu aprilu 2007

Murska Sobota

1544. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2007

Novo mesto

1545. Sklep o začasnem financiranju občin v obdobju april–junij 2007

Postojna

1546. Statut Občine Postojna
1547. Poslovnik Občinskega sveta Občine Postojna

Ravne na Koroškem

1548. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem
1549. Pravilnik o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem
1550. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ravne na Koroškem

Ribnica

1551. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2007

Slovenske Konjice

1552. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Slovenske Konjice za Zazijal in Koželj (skrajšani postopek)
1553. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2007

Šmarje pri Jelšah

1554. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006
1555. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah
1556. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Videm

1558. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

30. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko in Republiko Avstrijo o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, predvsem pri zatiranju terorizma, čezmejne kriminalitete in nezakonite migracije in Skupne izjave Kraljevine Belgije, Zvezne republike Nemčije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske in Republike Avstrije k pogodbi z dne 27. 5. 2005 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, predvsem pri zatiranju terorizma, čezmejne kriminalitete in nezakonite migracije (MPZTK)
31. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o gospodarskem sodelovanju (BCNGS)
32. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike San Marino o odpravi vizumov (BSMOV)
33. Zakon o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o planinskem turističnem prometu na mejnem območju (BITPTO)
34. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sprejemu oseb, katerih bivanje je nezakonito (BBHSON)

Vlada Republike Slovenije

35. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sprejemu oseb, katerih bivanje je nezakonito
36. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo, trgovino in energijo Republike Albanije
37. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in energijo Republike Bolgarije

Ministrstvo za zunanje zadeve

38. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spremembi Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
39. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj s protokolom
40. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v zdravstvu in medicini
41. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju
42. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma o začasni uporabi Konvencije o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, med nekaterimi državami članicami Evropske unije
43. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt
44. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola, sestavljenega na podlagi člena 43 (1) Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) o spremembi člena 2 in priloge k tej konvenciji
45. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola na podlagi člena 43 (1) Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu), o spremembah te konvencije
46. Obvestilo o začetku veljavnosti spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze (UPU): Ustava Svetovne poštne zveze, sklenjena na Dunaju 10. julija 1964, spremenjena s sedmim dodatnim protokolom k Ustavi Svetovne poštne zveze, sklenjenim v Bukarešti 5. oktobra 2004, Svetovna poštna konvencija, sklenjena v Bukarešti 5. oktobra 2004, Sklepni protokol k Svetovni poštni konvenciji, sklenjen v Bukarešti 5. oktobra 2004, Splošni pravilnik Svetovne poštne zveze, sklenjen v Bukarešti 5. oktobra 2004, Sporazum o poštnoplačilnih storitvah, sklenjen v Bukarešti 5. oktobra 2004

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti