Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1436. Ugotovitev prenehanja funkcije podpredsednika Državnega zbora

MINISTRSTVA

1437. Pravilnik o izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranje
1438. Pravilnik o izvajanju Uredbe (ES) o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)
1439. Pravilnik o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države, izdaji vizuma na mejnem prehodu in načinu označitve razveljavite vizuma
1440. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
1441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in predložitev listin
1442. Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
1443. Pravilnik o prenehanju veljavnosti 9. člena Pravilnika o onesnaževalcih v živilih
1444. Sklep o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1445. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2007
1446. Odredba o višini plačila agencijam za posredovanje zaposlitve brezposelni osebi
1447. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal
1510. Sklep o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za regionalno cesto I. reda R1-221/1219 Zagorje-Bevško na območju plazu Ruardi
1511. Sklep o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za nadvoz državne ceste Teharje–Svetina čez železniško progo Zidani Most–Maribor
1512. Sklep o javni razgrnitvi utemeljitve predlagane rešitve za prenosni plinovod M5/R51 Vodice TE TOL, okoljskega poročila in njegove revizije in sklic 2. prostorske konference

USTAVNO SODIŠČE

1448. Odločba o ugotovitvi, da 376. člen Obligacijskega zakonika ni v neskladju z Ustavo
1449. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
1450. Odločba o ugotovitvi, da je 12. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 85/99), kolikor pod zaporedno številko 21 kategorizira javno pešpot z oznako JPP3601 Pelikanova pot v delu, ki poteka po parc. št. 324/1 vl. št. 34 k.o. Zagrad, v neskladju z Ustavo
1451. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
1452. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 66. člena Zakona o prekrških ni bil v neskladju z Ustavo in da drugi odstavek 66. člena Zakona o prekrških ni v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1453. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

1454. Program priprave lokacijskega načrta za stanovanjsko območje AŠT3 (nad Slejkoti 2)

Beltinci

1455. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Beltinci za leto 2007

Bled

1456. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Bled in Občine Gorje v obdobju april–junij 2007

Brezovica

1457. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brezovica

Črnomelj

1458. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu (OLN) podcenter za ravnanje z odpadki (PCRO) in deponija inertnih odpadkov Vranoviči
1459. Odlok o ustanovitvi novega naselja Pavičiči
1460. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1461. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1462. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1463. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrepolje

1464. Dopolnjen program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje
1465. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Hrpelje-Kozina

1466. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2007

Ig

1467. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2007

Litija

1468. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora

Ljubljana

1469. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007
1470. Odredba o spremembi Odredbe o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic

Majšperk

1471. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk
1472. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1473. Letni program kulture Občine Majšperk za leto 2007
1474. Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2007

Medvode

1475. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunske porabe v Občini Medvode za leto 2007

Mežica

1476. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2006
1477. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2007

Odranci

1478. Sklep o javni razgrnitvi Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci

Pivka

1479. Obvezna razlaga petega odstavka 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka
1480. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti

Postojna

1481. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Postojna
1482. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja širitve dela naselja Postojna, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom Občine Postojna

Ravne na Koroškem

1483. Sklep o določitvi ekonomske cene programa v Vrtcu Ravne na Koroškem
1484. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
1485. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stražišče

Sevnica

1486. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
1487. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
1488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
1489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica
1490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
1491. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1492. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sodražica

1493. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sodražica
1494. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Sveti Jurij ob Ščavnici

1495. Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2007

Šempeter-Vrtojba

1496. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi območij neselij Šempetra pri Gorici in Vrtojbe
1497. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu

Šentjur

1498. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta stanovanjske cone Pisanec (Š47 – stanovanjska cona pod gozdom)

Šmarje pri Jelšah

1499. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah

Šmarješke Toplice

1500. Statutarni sklep o pečatu Občine Šmarješke Toplice

Tabor

1501. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2007

Trebnje

1502. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert v obdobju april–junij 2007

Vipava

1503. Odlok o varstvu pred požarom na območju Občine Vipava
1504. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Vipava
1505. Program priprave sprememb in dopolnitev PUP Občine Vipava (predlog za skrajšani postopek)
1506. Program priprave spremembe lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (skrajšani postopek)

Vojnik

1507. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Vojnik

Vrhnika

1508. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki

Žiri

1509. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2007

POPRAVKI

1513. Popravek Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
1514. Popravek Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2007
1515. Popravek Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2007

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti