Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 439/07 Ob-9042/07 , Stran 2276
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-439/07 DK-38/07 z dne 1. 3. 2007, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje št. 19 z neto površino 37,93 m2, na naslovu Nusdorfejeva 17, Ljubljana, v večstanovanjskem objektu, ki stoji na parc. št. 744 k.o. Štepanja vas, ki je last zastavitelja Ponikvar Marka, rojenega 29. 10. 1979, stanujočega Nusdorferjeva ulica 9, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 2. 2007, sklenjene med njim kot kupcem ter Hočevar Janezom, rojenim 13. 7. 1960, stanujočim Brilejeva ulica 1, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 102.500 EUR s pripadki, napram dolžniku Ponivkar Marku, rojenem 29. 10. 1979, stanujočem Nusdorferjeva ulica 9, Ljubljana.