Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1493. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sodražica, stran 3952.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in 10. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražici na 4. redni seji dne 22. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sodražica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99).
2. člen
Spremeni se 1. člen odloka tako, da se glasi:
»S tem odlokom je ustanovljena Občinska uprava Občine Sodražica.
Sedež Občinske uprave Občine Sodražica je na naslovu Trg 25. maja 3, Sodražica.
Ta odlok določa:
- naloge in organizacijo občinske uprave Občine Sodražica (v nadaljevanju: občinska uprava),
- način vodenja občinske uprave,
- naloge, pooblastila in odgovornosti javnih uslužbencev občinske uprave.«.
3. člen
V 2. členu se za besedo »strokovne« naredi vejica in doda »pospeševalne, razvojne«.
4. člen
Doda se nov 3. člen, ki se glasi:
»Občinska uprava je enovit organ občinske uprave.
Notranja organizacijska enota je režijski obrat.«
5. člen
Besedi »tajnik občine« se nadomestita z besedami »direktor občinske uprave«, in sicer v dosedanjem 4., 23., 24. in 25. členu.
6. člen
Črta se prvi odstavek 5. člena.
7. člen
V 4. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Delo občinske uprave je javno.«
Dosedanji prvi, po novem drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z:
- objavljanjem splošnih aktov občine,
- z uradnimi sporočili za javnost,
- s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet, v skladu z zakonom, ki ureja to področje,
- na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.«.
8. člen
V prvem odstavku 17. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki je prekrškovni organ občine.«.
9. člen
V prvem odstavku 18. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki je prekrškovni organ občine, v skladu z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo.«.
Črta se drugi odstavek.
10. člen
V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za opravljanje navedenih nalog se lahko s posebnim odlokom ustanovi z eno ali več občinami organ skupne občinske uprave.«.
11. člen
V 20. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Župan izvršuje pravice in obveznosti delodajalca v skladu z zakonom o javnih uslužbencih in zakonom o lokalni samoupravi.«.
12. člen
V 21. členu se doda nov drugi odstavek: »Direktor občinske uprave za posamezne naloge v zvezi z vodenjem režijskega obrata pooblasti vodjo režijskega obrata.«.
Šesti odstavek se nadomesti z novim in se glasi:
»Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
13. člen
Doda se nov 22. člen, ki se glasi:
»Vodja režijskega obrata je za svoje delo in delo organa občinske uprave odgovoren direktorju občinske uprave in županu.
Vodja režijskega obrata organizira delo enote, skrbi za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, v skladu s pooblastili direktorja občinske uprave odloča o upravnih, strokovnih in drugih zadevah ter opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti, kakor to določajo zakoni, statut občine ter drugi veljavni predpisi.
Vodja režijskega obrata pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi javnimi uslužbenci občinske uprave pri reševanju skupnih zadev. V okviru svojih pristojnosti sodeluje tudi z drugimi organi občinskih uprav drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami in organizacijami.
Vodja režijskega obrata je odgovoren kot skrbnik proračunskega področja za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev v okviru režijskega obrata.«.
14. člen
Za dosedanjim 27. členom se doda novo četrto poglavje, ki se glasi:
»IV. ODLOČANJE O UPRAVNIH IN PREKRŠKOVNIH ZADEVAH
28. člen
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
Postopek o prekrških vodijo in o prekrških odločajo pooblaščene uradne osebe prekrškovnega organa občine. O zahtevi za sodno varstvo v prekrškovnem postopku odloča pristojno sodišče.
Direktor občinske uprave odloča v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na podlagi pooblastila, ki ga izda župan v skladu z zakonom in predpisi izdanimi na njegovi podlagi. Pooblastila uradnim osebam za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti ter v prekrškovnem postopku izda župan.
29. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
30. člen
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve tudi odloči.«.
15. člen
Doda se novo 5. poglavje, ki se glasi:
»V. JAVNI USLUŽBENCI OBČINSKE UPRAVE
31. člen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo na predlog direktorja občinske uprave določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
Vodenje postopkov in odločanje o prekrških opravljajo zaposleni, kot pooblaščene uradne osebe, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja prekrške.
32. člen
Položaji, na katerih se opravljajo naloge vodenja občinske uprave, so:
- direktor občinske uprave,
- vodja prekrškovnega organa,
- vodja režijskega obrata.
33. člen
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
Vodjo prekrškovnega organa občine in vodjo režijskega obrata imenuje in razrešuje na položaj župan na predlog direktorja občinske uprave.
34. člen
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tako vodji notranje organizacijske enote kot direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
35. člen
Direktor občinske uprave in javni uslužbenci, ki opravljajo javne in strokovno-tehnične naloge z delovnega področja občinske uprave odgovarjajo županu za stanje na posameznem delovnem področju, spremljajo stanje in razvoj na posameznih matičnih področjih, pravočasno opozarjajo na pojave, ki jih ugotovijo pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, dajejo pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih dela in opravljajo druge strokovne naloge.«.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/07
Sodražica, dne 22. marca 2007
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.