Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8875/07 , Stran 2262
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06 – prečiščeno besedilo) Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: vodja kabineta župana v Kabinetu župana Mestne občine Maribor. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo družboslovne ali ekonomske smeri z najmanj dvema letoma in osmimi meseci delovnih izkušenj ali visoko strokovno izobrazbo z najmanj štirimi leti delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – znanje enega svetovnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje uradnega jezika, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Naloge na delovnem mestu so: – organiziranje in usklajevanje aktivnosti pri sodelovanju občine z drugimi organi, institucijami ali mesti na mednarodnem področju (v sodelovanju s Službo za mednarodno sodelovanje in protokol), – organiziranje in usklajevanje aktivnosti pri sodelovanju občine s posameznimi državnimi organi in institucijami (delovni obiski delegacij iz vladnih organov, konzularnih predstavništev), – organiziranje in usklajevanje aktivnosti pri sodelovanju občine na regionalnem področju, – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja na nivoju notranjih organizacijskih enot v mestni upravi, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – samostojna priprava zahtevnih gradiv in prezentacij za potrebe župana ob predstavljanju občine, mesta in regije na mednarodnih dogodkih ali obiskih (doma ali v tujini), – letno načrtovanje programa dela in finančnega plana kabineta župana, načrtovanje potreb po usposabljanju za vse zaposlene v kabinetu, usklajevanje celotnega dela kabineta, – opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave, 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede znanja enega svetovnega jezika, 5. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Maribor pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu vodja kabineta župana opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja kabineta župana«, na naslov: Mestna uprava Mestne občine Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Jasmina Remih, tel. 02/220-10-00. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.