Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8686/07 , Stran 2224
1. Predmet prodaje sta sledeči nepremičnini: a) stanovanje v izmeri 62,05 m2, b) soba v izmeri 20,46 m2, obe v stanovanjski stavbi na naslovu Goričica 1, Preddvor, ki stoji na parc. št. 338/2, vl. št. 336, k.o. Breg ob Kokri. Zemljiškoknjižno stanje je neurejeno. Za stanovanje je sklenjena veljavna najemna pogodba. V skladu z 2. odstavkom 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) imajo osebe, ki uporabljajo stanovanje pri prodaji nepotrebnih, zasedenih in najemnih stanovanj v lasti države, pod enakimi pogoji predkupno pravico. 2. Izhodiščna cena za sobo je 10.050 EUR. Izhodiščna cena za stanovanje je 40.400 EUR. 3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno ali osebno vročena na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, s pripisom »nakup nepremičnin, zap. št. 362-13/2003«. 4. Rok za zbiranje ponudb je 30 dni od objave. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 30 dni od skrajnega roka za predložitev ponudbe. 5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb je potrebno plačati kavcijo v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na št. 18 33111-7141998-20070000. Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po preteku roka za zbiranje ponudb. 6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra, – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi države, katere državljan je, oziroma kjer ima sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan druge države oziroma, ki ima sedež v drugi državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati, – davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila kavcije. 7. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. 8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši ponudnika, obveščeni v roku 30 dni po poteku roka za zbiranje ponudb. 9. Merilo za izbiro je višina ponujena kupnine. V primeru, da prispe več enakih ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03). 10. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis po obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih, kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. 11. Izročitev in prenos nepremičnine se opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov. 12. Davek na promet z nepremičninami, stroške overovitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila in eventuelne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec. 13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, tel. 01/478-42-62 (Jožica Ložar). Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.