Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8673/07 , Stran 2269
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki jih tvorijo: a) parc. št. 3468/6 njiva v izmeri 409 m2 in travnik v izmeri 411 m2; parc. št. 3468/8 njiva v izmeri 595 m2 in travnik v izmeri 566 m2, obe vpisani pri vl. št. 1645, k.o. Ptuj. Nepremičnini se nahajata v poselitvenem območju P11-S18 Ob Selski cesti, ki je namenjeno stanovanjem in poslovni dejavnosti. Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 50,50 €/m2 (brez DDV). b) parc. št. 269/8 gozd v izmeri 852 m2, vpisana pri vl. št. 598, k.o. Nova vas pri Ptuju. Navedena nepremičnina se nahaja v poselitvenem območju P11-S24 Nova vas pri Ptuju – Na jasi, ki je namenjeno stanovanjem, poslovni in kmetijski dejavnosti. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 48.112 € (brez DDV). c) parc. št. 483/1 pašnik v izmeri 1453 m2, vpisana pri vl. št. 364, k.o. Ptuj in parc. št. 481/8 travnik v izmeri 25 m2, vpisana pri vl. št. 1818, k.o. Ptuj. Nepremičnini se nahajata v poselitvenem območju P11-P1/2 Industrijska cona – sever, ki je namenjeno industriji. Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 81.186 € (brez DDV). d) parc. št. 802/1 poslovna stavba v izmeri 45 m2, poslovna stavba v izmeri 97 m2 in dvorišče v izmeri 1354 m2, vpisana pri vl. št. 755, k.o. Brstje. Nepremičnina se nahaja v poselitvenem območju P11-P1/2 Industrijska cona – sever, ki je namenjeno industriji. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 74.172 € (brez DDV). 2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko dajo fizične osebe, ki so državljani članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 13. aprila 2007, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine.« Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št. 54/3, najkasneje do 12. ure. Ponudbi priložijo: – Potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj. – Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni. – Pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo. 3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Ptuj, dne 17. aprila 2007, ob 13. uri, v sobi št. 54/3 na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu z določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala. 4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine. 5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. 7. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse stroške sestave pogodbe, DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine. 8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Mestna občina Ptuj lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. 9. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. 10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št. 56/3, tel. 02/748 29 68 – kontaktna oseba: Majda Bregar.