Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 276/2007 Ob-8611/07 , Stran 2248
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, objavlja prosto delovno mesto: direktorja Bolnišnice Topolšica (m/ž), za 4-letno mandatno obdobje. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba medicinske smeri z opravljenim specialističnim izpitom iz interne medicine, – najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji in sposobnostmi, – aktivno obvladanje slovenskega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – predložitev programa dela in razvoja zavoda. Seznam dokazil, iz katerih mora izhajati izpolnjevanje razpisnih pogojev: – kopija diplome medicinske fakultete, – kopija potrdila o opravljenem specialističnem izpitu iz interne medicine, – kopija delovne knjižice, – kopije odločb o imenovanju, pogodb o zaposlitvi oziroma drugih listin, ki izkazujejo ustrezna organizacijska in upravljalska znanja in sposobnosti, – kopija osebne izkaznice ali potnega lista. Pisna prijava z dokazili se pošlje v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, s pripisom na ovojnici: »Za razpis za direktorja – ne odpiraj«. Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov v tajništvo do vključno 10. 4. 2007, do 12. ure dopoldan. Prijava je pravočasna tudi, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 10. 4. 2007. Kandidati, ki bodo pravočasno oddali popolne prijave in bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo vabljeni, da predstavijo svoj program dela in razvoja zavoda na seji sveta zavoda. E-naslov za pojasnila: vili.sijarto@b-topolsica.si Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po seji sveta zavoda.