Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1506. Program priprave spremembe lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (skrajšani postopek), stran 3982.

Na podlagi 12., 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr.; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-I), ter 7. in 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je župan Občine Vipava sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
spremembe lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (skrajšani postopek)
1. člen
(sprejet odlok o OLN V1, V2 in V3)
Občinski svet Občine Vipava je sprejel Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava, objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/06 z dne 16. 5. 2006.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo OLN)
Zaradi spremenjenih lastniško pravnih razmerij in potreb po spremembi ureditvenega območja, zasnove prometne infrastrukture in s tem povezanega krajinsko arhitekturnega oblikovanja se je pokazala potreba po spremembi OLN V1, V2 in V3 Vipava.
Sprememba OLN se izvede po skrajšanem postopku 34. člena ZureP-1.
3. člen
(predmet in programska izhodišča OLN)
Predmet spremembe OLN je ureditev proizvodnih, obrtnih, storitvenih in stanovanjskih con V1, V2 in V3 na območju izstopov iz hitre ceste Vipava-Razdrto.
Župan Občine Vipava, skladno z 12., 27. in 34. členom ZUreP-1, sprejme Program spremembe OLN za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3.
4. člen
(okvirno območje spremembe OLN)
Območje je opredeljeno v 3. členu Programa priprave.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta)
Koordinator postopka priprave lokacijskega načrta je pristojni organ za urejanje prostora, to je Občinska uprava Občine Vipava.
Pristojni nosilci urejanja prostora za pripravo spremembe lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 so:
1. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Nova Gorica
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Požarni inšpektorat RS, OE Nova Gorica, Izpostava Ajdovščina
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica
6. Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica
7. DARS d. d.
8. Elektro Primorska d. d. Nova Gorica
9. Telekom Slovenije d. d., PE Nova Gorica
10. Adriaplin d. o. o.
11. Območna obrtna zbornica Ajdovščina
12. KSD d. o. o. Ajdovščina
13. KS Vipava
14. Lastniki objektov in stavbnih zemljišč na področju spremembe OLN V1, V2, V3.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje prostorske ureditve)
Pri izdelavi spremembe lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodne izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
- Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ajdovščina za obdobje od leta 1986-2000 in družbenega plana Občine Ajdovščina 1986-1990, ki se nanaša na območje nove Občine Vipava - Prostorski plan Občine Vipava, dopolnjen leta 2000 (Uradno glasilo, št. 5/00),
- Odlok o OLN V1, V2 in V3 Vipava (Uradni list RS, št. 50, z dne 16. 5. 2006),
- ostala gradiva, relevantna za izdelavo lokacijskega načrta.
Pred izdelavo spremembe lokacijskega načrta mora naročnik zagotoviti naslednje gradivo:
- idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
- podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
- geodetski posnetek za namen lokacijskega načrta,
- ostala gradiva, ki jih bodo v postopku sprejemanja lokacijskega načrta zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
7. člen
(terminski plan priprave spremembe OLN - skrajšani postopek)
1. Sprejem programa priprave spremembe OLN, 15. 3. 2007
2. Pridobitev pogojev in usmeritev pri pripravi spremembe OLN, 1. 4. 2007
3. Izdelava dopolnjenega predloga spremembe OLN, 5. 4. 2007
4. Razgrnitev spremembe in javna obravnava OLN, 5. 4. 2007 - 20. 4. 2007
5. Pridobitev mnenj k spremembi OLN, 20. 4. 2007 - 5. 5. 2007
6. Uskladitev OLN s pripombami in predlogi iz javne obravnave, 10. 5. 2007
7. Sprejem odloka o spremembi OLN - Občinski svet, 20. 5. 2007 - 25. 5. 2007
8. Objava v Uradnem listu RS, 25. 5. 2007 - 30. 5. 2007
9. Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih 5. 6. 2007.
Št. 35004-0001/2005
Vipava, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.