Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1481. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Postojna, stran 3937.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 21/06), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98, 66/99 in 61/06) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05 in 49/06) je Občinski svet Občine Postojna na svoji 5. seji dne 21. 3. 2007 na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Postojna.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih določenih s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil in preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja, preko spletne strani občine in na drug ustrezen način, ki omogoči javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje predstavnikom javnega obveščanja župan, po njegovem predhodnem pooblastilu pa tudi: direktor občinske uprave, podžupani in ostali zaposleni v občinski upravi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Postojna ustanovi enovit organ: Občinska uprava Občine Postojna, s sedežem v Postojni, Ljubljanska cesta 4 (v nadaljnjem besedilu: Občinska uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
- splošnih zadev,
- normativno pravnih zadev,
- upravnih zadev,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
- družbenih dejavnosti,
- varstva okolja in urejanje prostora,
- gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in ostalim premoženjem občine,
- dejavnosti Krajevne skupnosti Postojna.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
- opravlja strokovna organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
- nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,
- opravlja kadrovske zadeve,
- sprejem, knjiženje in odprema pošte,
- arhiviranje za potrebe občinskih organov,
- avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine,
- izvaja strokovne in tehnične naloge zaščite, reševanja in obveščanja,
- skrbi za gospodarjenje z občinskim premoženjem,
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev opravlja naslednje naloge:
- pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
- daje strokovno in pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
- sestavlja pogodbe,
- daje pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
9. člen
Na področju upravnih zadev opravlja naslednje naloge:
- vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na prvi stopnji,
- vodi evidenco o upravnih stvareh,
- sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
- opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
10. člen
Na področju javnih financ opravlja naslednje naloge:
- pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
- pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
- zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
- opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, krajevne skupnosti,
- spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
- spremlja, evidentira in analizira davke, takse in druge dajatve iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo izvedbo oziroma usklajevanje in skrbi za njihovo zbiranje,
- pripravlja premoženjsko bilanco občine,
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Na področju gospodarstva opravlja naslednje naloge:
- pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
- izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb s področja pristojnosti oddelka za gospodarstvo,
- spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
- opravlja vse naloge na področju kmetijstva in turizma iz pristojnosti občine,
- opravlja druge naloge s tega področja.
12. člen
Na področju družbenih dejavnosti opravlja naslednje naloge:
- opravlja upravne, organizacijske, strokovne in razvojne naloge, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, kulturo in raziskovanje, šport in dejavnost mladih,
- sodeluje pri urejanju načina in pogojev upravljanja s premoženjem zavodov s področij družbenih dejavnosti ter skupaj z zavodi usklajuje potrebe po investicijskem vzdrževanju in investicijah in sodeluje pri izvedbi le-teh,
- skrbi za uravnotežen razvoj dejavnosti na področju družbenih dejavnosti in opravlja koordinativno vlogo med njimi,
- izdeluje delovne programe, planske in razvojne akte občine oziroma širšega območja na področju družbenih dejavnosti,
- opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
13. člen
Na področju urejanja prostora opravlja naslednje naloge:
- pripravlja gradiva za program priprave planskih in prostorskih izvedbenih aktov, organizira njihovo pripravo in sodeluje z ustreznimi strokovnimi organizacijami pri pripravi strokovnih podlag zanje,
- skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov planskih in prostorskih izvedbenih aktov ter daje pojasnila o rešitvah osnutkov na javnih obravnavah,
- skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti,
- daje fizičnim in pravnim osebam informacije o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora,
- nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri zadevah urejanja prostora,
- vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
- opravlja druge strokovne in upravne naloge, ki sodijo v to področje.
14. člen
Na področju varstva okolja opravlja naslednje naloge:
- pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
- pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
- opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
- izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture opravlja naslednje naloge:
- pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb na naslednjih področjih: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin, pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, vzdrževanje občinskih cest, zimske službe, urejanje javnih tržnic, urejanje in vzdrževanje parkirišč ter mest za plakatiranje in oglaševanje,
- izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in opravlja nadzor nad tem,
- pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
- vodi evidenco o javnih in občinskih cestah ter objektih na njih,
- skrbi za varnost cestnega prometa,
- opravlja druge naloge na tem področju.
16. člen
Občinska uprava izvaja strokovne, organizacijske in administrativne naloge za Krajevno skupnost Postojna. Tajnik KS Postojna je v delovnem razmerju v občinski upravi Občine Postojna. Tajnik KS Postojna je za izvajanje programa KS in dela povezanega s KS Postojna odgovoren predsedniku KS Postojna, v ostalem pa direktorju občinske uprave. Občinska uprava opravlja strokovne, organizacijske in administrativne naloge tudi za ostale krajevne skupnosti na območju Občine Postojna.
17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva, ki sta prekrškovna organa občine.
Občinska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Občinsko redarstvo opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa, javnega reda in miru, nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, vodenje postopka o prekršku in izdajo plačilnega naloga, druge naloge, ki sodijo po naravi v to službo.
18. člen
Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba občinske uprave, ki mora za vodenje postopka, izdajo plačilnega naloga ter odločbe o prekršku izpolnjevati vse z zakonom in podzakonskim aktom predpisane pogoje in imeti opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po zakonu o prekrških in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje.
Župan Občine Postojna s pisnim sklepom pooblasti javnega uslužbenca, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, za vodenje postopkov, izdajanje plačilnih nalogov in izdajanje odločb o prekrških.
19. člen
V kolikor se na področju opravljanja nalog občinske inšpekcije in občinskega redarstva s posebnim odlokom ustanovi medobčinska inšpekcijska služba, kot organ skupne občinske uprave, se naloge iz področja občinske inšpekcije in občinskega redarstva prenesejo nanj in se opravljajo v skladu z odlokom, ki ga v enakem besedilu sprejmejo občine soustanoviteljice tega organa.
20. člen
Za posamezna najbolj zahtevna področja izvajanja nalog občinske uprave lahko župan imenuje zunanje svetovalce. Zunanji svetovalci niso zaposleni v občinski upravi, zadolženi pa so za izvajanje posameznih nalog v skladu z aktom o imenovanju, navodili in pooblastili župana.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
21. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave.
22. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
- neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo javnih uslužbencev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med javne uslužbence v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
- skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
- zagotavlja opravljanje nalog za potrebe občinskega sveta, nadzornega odbora, odborov, komisij in ostalih organov,
- opravlja druge naloge po nalogu župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave mora imeti najmanj višješolsko strokovno izobrazbo in mora izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje za odločanje v upravnih stvareh.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
23. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen javni uslužbenec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
24. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnega uslužbenca občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave.
25. člen
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih direktorja občinske uprave.
Vsi zaposleni v občinski upravi so zavezani pri svojem delu spoštovati predpise, načela profesionalnosti, strokovnosti, neodvisnosti ter humanosti, varovati poslovno tajnost, varovati ugled občine in njene občinske uprave in prispevati k dobrim medsebojnim odnosom.
O vseh zadevah iz svoje pristojnosti javni uslužbenci občinske uprave sodelujejo med seboj. Pri medsebojnem sodelovanju si javni uslužbenci izmenjujejo izkušnje, sestavljajo skupne strokovne komisije in druga delovna telesa, organizirajo posvetovanja ter sodelujejo med seboj tudi v drugih oblikah.
Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
26. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave, podžupan oziroma tisti uslužbenec občinske uprave, ki jih župan za to pooblasti. Kolegij se sklicuje po potrebi.
27. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje javnih uslužbencev različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
28. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovit delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
29. člen
O disciplinski in odškodninski odgovornosti javnih uslužbencev v občinski upravi se vodi postopek v skladu z veljavno zakonodajo.
30. člen
Javne uslužbence občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan na podlagi sistemizacije delovnih mest.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Župan Občine Postojna v roku treh mesecev po sprejetju tega Odloka izda Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Postojna, ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev na ustrezna delovna mesta.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Postojna (Uradni list RS, št. 32/00).
33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-4/2007
Postojna, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Poslojna
Jernej Verbič l.r.