Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Su 20/2007-4 Ob-8752/07 , Stran 2258
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas: višji svetovalec v sodnem registru (eno delovno mesto). Delovno mesto vodja sodne pisarne je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec v pravosodju III, višji svetovalec v pravosodju II in višji svetovalec v pravosodju I, izbrani kandidat bo naloge opravljali v nazivu višji svetovalec v pravosodju III. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Opis del in nalog: – vodenje postopkov in prvo odločanje v zadevah sodnega registra v skladu z zakonom, – spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature, – priprava poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov in navodil, pravnih mnenj in vlog, – opravljanje zahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, in materialnimi predpisi, – vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil, – sodelovanje pri izvajanju uprave pravosodnega organa, – druge naloge določene s področnimi predpisi, – pripravljanje statističnih poročil, – delo s strankami v času uradnih ur zaradi izvajanja vpogleda strank v podatke sodnega registra, – izdajanje rednih in zahtevnejših zgodovinskih izpiskov za vpisane subjekte in izdajanje drugih potrdil, – opravljanje potrebnih strojepisnih del, – opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka za gospodarsko sodstvo, sodnika, ki je z letnim razporedom določen za to delo, sekretarja sodišča ali vodje sodnega registra. Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna ali visoka izobrazba pravne, upravne ali družboslovne smeri, – najmanj 4 leta delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen izpit iz poznavanja določil Sodnega reda, – poznavanje dela z računalnikom, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Skladno z 89. členom ZJU lahko na razpisano delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv. Prijava z življenjepisom mora vsebovati: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec v sodnem registru`` na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, Tavčarjeva 9, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronske oblika, poslana na elektronski naslov: urad.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.