Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8672/07 , Stran 2231
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je gradnja objekta Terme Laško – II. faza: Wellness hotel. 2. Obseg del: po projektu Studio Rebeka d.o.o., Cankarjevo nabrežje 9, 1000 Ljubljana, s sodelavci, št. projekta: 05-2005/A. 3. Vsebina ponudbe: 3.1. podatki o ponudniku, 3.2. ponudbeni predračun, 3.3. plačilni pogoji, 3.4. terminski plan izvedbe, 3.5. izjave in dokazila o primernosti in usposobljenosti izvajalca, 3.6. izjava, da bo izvajalec kril izpad dohodka investitorja za vsak dan prekoračitve roka izvajanja del, 3.7. garancije bank za resnost ponudbe, za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za odpravo napak v garancijskem roku, 3.8. osnutek pogodbe. Ponudba lahko zajema vsa razpisna dela ali posamezne sklope del znotraj rekapitulacije. 4. Predvideni pričetek del: 1. 5. 2007. 5. Orientacijska vrednost investicije: 20,000.000 EUR + DDV. 6. Način obračuna Varianta 1: po dejanskih količinah ter enotnih in fiksnih ponudbenih cenah. Varianta 2: ključ v roke. 7. Plačilni pogoji Varianta 1: 70% pogodbenega zneska se poravna na osnovi izstavljenih mesečnih situacij v roku 15 dni po potrditvi. 30% pogodbenega zneska pa predstavlja obveznost do izvajalca, ki se ob dokapitalizaciji podjetja poračuna z delnicami po njihovi emisijski vrednosti. Varianta 2: Na osnovi mesečnih situacij v 90 dneh po potrditvi. Varianta 3: Po ponudbi izvajalca. 8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: – celovitost in kvaliteta ponudbe, – ponudbena cena, – najugodnejši plačilni pogoji glede na varianto in način obračuna, – reference, – rok izvedbe, – ustrezne bančne garancije za pravočasno in kvalitetno izvedbo del. Ponudniki lahko dobijo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pri Andreju Kaluži v Zdravilišču Laško na tel. 03/73-45-555, po predhodni najavi vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Ponudbe morajo biti predane po priloženi zgoščenki, v elektronski in tiskani obliki. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene. Prav tako bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo na zgoščenki in za katere se bo v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. Obseg zahtevanih del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki je ponudnikom na voljo od dneva objave v Uradnem listu RS na naslovu Zdravilišča Laško d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško, vsak dan od 8. do 14. ure po predhodni najavi v tajništvu Zdravilišča Laško na tel. 03/73-45-555 in odkupom za vsa razpisna dela po ceni 2.000 EUR + DDV oziroma za posamezen sklop del znotraj rekapitulacije po ceni 500 EUR + DDV. Dokumentacijo lahko dvignete s predložitvijo potrdila o odkupu. Znesek za odkup dokumentacije nakažite preko transakcijskega računa odprtega pri Banki Celje 06000 – 0003712586. Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Gradnja objekta Terme Laško – II. faza: Wellness hotel« in s polnim naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov: Zdravilišče Laško d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško, do ponedeljka, 16. 4. 2007, do 12. ure. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 16. 4. 2007, ob 13. uri v prostorih Zdravilišča Laško. O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 14 dneh od zaključka razpisa. Investitor v nobenem primeru ne krije stroškov priprave ponudb ali odkupa razpisne dokumentacije. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene. V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis ponovi.