Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1483. Sklep o določitvi ekonomske cene programa v Vrtcu Ravne na Koroškem, stran 3942.

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 39/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 3. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programa v Vrtcu Ravne na Koroškem
1. člen
Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
1. prvo starostno obdobje (otroci do 3 let) dnevni program (6-9 ur) 101.254,00 SIT (422,53 EUR)
2. drugo starostno obdobje (3-6 let) dnevni program (6-9 ur) 76.524,00 SIT (319,33 EUR)
3. drugo starostno obdobje (3-6 let) poldnevni program (4-6 ur) 68.413,00 SIT (285,48 EUR).
Dvig cene programa:
- I. starostna skupina - dnevni program: - za 2,81% - 1. 1. 2007
- za 2,63% - 1. 5. 2007
- II. starostna skupina - dnevni program: za 1,54% - 1. 1. 2007
- II. starostna skupina - poldnevni program: - za 2,81% - 1. 1. 2007
- za 2,70% - 1. 5. 2007.
2. člen
Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 320,00 SIT (1,335 EUR) na otroka.
3. člen
Višina plačila staršev se določa na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06).
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini 80% cene programa, v katerega je otrok vključen.
4. člen
Občina kot ustanoviteljica zagotavlja vrtcu na podlagi zahtevkov za pretekli mesec manjkajočo razliko med dejanskimi stroški dela, materialnimi stroški in stroški živil ter prihodki s strani staršev in prihodki občin. Dejanski stroški se upoštevajo največ v višini iz 1. člena tega sklepa.
5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Ravne na Koroškem po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo, kadar koli med letom, za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši plačajo rezervacijo v višini 25% zneska, določenega s sklepom oziroma odločbo o plačilu staršev za program, v katerega je otrok vpisan. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in plačilom staršev. Staršem se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 500,00 SIT za vsako uro nad 6. oziroma 9. uro bivanja v vrtcu glede na program, v katerega je otrok vpisan.
6. člen
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgusta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Ravne na Koroškem vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka.
7. člen
Račune za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračuna Vrtec Ravne na Koroškem.
8. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Ravne na Koroškem štev. 062-02-0011/2005-107 z dne 21. 12. 2005 (Uradni list RS, št. 120 z dne 29. 12. 2005).
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 032-0-0016/2006-107
Ravne na Koroškem, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.