Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8685/07 , Stran 2224
1. Predmet prodaje: parc. št. 715/2 – travnik v izmeri 773 m2 in parc. št. 715/3 – stavba v izmeri 422 m2, k.o. Bohinjska Bistrica. V naravi nepremičnini predstavljata počitniško hišo z zemljiščem na naslovu Ravne v Bohinju 2, Bohinjska Bistrica. Objekt obsega klet, pritličje in dve nadstropji. V tlorisu ima obliko razčlenjenega mnogokotnika. Tvorijo ga osnovna zgradba in prizidki. V objektu so bivalni prostori, shrambe, sanitarije in pomožni prostori. Neto površina prostorov je ocenjena na 370,20 m2. Kronološka starost je ocenjena na 57 let. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 3. Izklicna cena: 94.000 EUR, najnižji znesek višanja je 500 EUR. Obe parceli se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe. Lastništvo preide na kupca ob plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec ne plača v navedenem roku. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v ponedeljek, 23. 4. 2007 na Ministrstvu za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, 3. nadstropje, velika sejna soba, z začetkom ob 10. uri. 6. Drugi pogoji: a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki so državljani RS, kar dokazujejo pred dražbo z izpisom iz sodnega registra oziroma potrdilom o državljanstvu; b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni; c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 33111-7141998-20070000. Dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani predkupnega upravičenca se rok za sklenitev pogodbe ustrezno podaljša za čas, ki je z zakonom predpisan za uveljavitev predkupne pravice in se uspelemu dražitelju varščina vrne brezobrestno v roku 5 dni po prejetju pravilne vloge o uveljavljanju predkupne pravice; d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 6. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka; e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine; g) nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 7. Komisija Ministrstva za šolstvo in šport za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem oziroma Vlada Republike Slovenije lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne dokazljive stroške nastopa na javni dražbi. 8. Informacije: za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na Jožica Ložar, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, tel. 01/478-42-62, faks 01/478-43-28, e-pošta: jozica.lozar@gov.si.