Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 502/2007 Ob-9047/07 , Stran 2276
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 502/2007 z dne 23. 3. 2007, je bila nepremičnina, del podstrešja v dvonadstropnem večstanovanjskem objektu v Mariboru, Ulica heroja Staneta 018, zgrajenem na parceli številka 772, katastrska občina Maribor-grad, in sicer v velikosti približno 103 m2 pričakovane koristne površine podstrešnega stanovanja (približno 172 m2 bruto) s pravico uporabe in razpolaganja ter solastnine približno 11 m2 (približno 18 m2 bruto) vhodnega podesta preostalega južnega dela podstrešja, ki je last zastaviteljice Zdenke Ozmec, rojene 16. 8. 1959, EMŠO 1608959505200, stanujoče Maribor, Smetanova ulica 059, do celote, na podlagi notarskega zapisa, prodajne pogodbe opr. št. SV 952/04, sklenjene dne 23. 6. 2004, s prodajalcem Matrljan Janom, stanujočim Maribor, Ulica Markljevih 014 oziroma pooblaščenko prodajalca Matrljan Jana, Cvetko Matrljan, stanujočo Maribor, Ulica Markljevih 014, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 195.000 CHF s pripadki oziroma v protivrednosti EUR po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke.