Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

sv 205/07 Ob-9050/07 , Stran 2276
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 205/07 z dne 21. 3. 2007, je bila nepremičnina – poslovni prostor, v izmeri 45,56 m2, ki se nahaja v 1 b nadstropju objekta Tržnica v Trbovljah, na naslovu Trg svobode 12, stoječem na parc. št. 351/106 – poslovna stavba v izmeri 253 m2 in parc. št. 351/108 poslovna stavba v izmeri 25 m2, dvorišče v izmeri 15 m2, vpisanih v vl. št. 1806 k.o. Trbovlje, last dolžnice in zastaviteljice družbe Spor, d.o.o., Trbovlje, pridobljene na podlagi pogodbe št. T-91/92, sklenjene z družbo SGP Zasavje p.o., Savinjska c. 9, Trbovlje, kot prodajalko in družbo Spot, d.o.o., Trbovlje, Pod gozdom 1, Trbovlje, kot kupcem, zastavljena v korist upnika PAK 4 IP Kartonaža Loke pri Zagorju, Loke pri Zagorju 11 a, Kisovec, matična številka 5867592, za zavarovanje denarne terjatve v višini 102.183,99 EUR, s pripadajočimi pogodbenimi obrestmi in vsemi stroški, ki bi jih imel upnik v zvezi s poplačilom in izterjavo terjatev iz danega posojila, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.