Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Su 20/2007-6 Ob-8717/07 , Stran 2257
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o Javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas vodja vpisnika (eno delovno mesto). Delovno mesto vodja vpisnika je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu pravosodni sodelavec III, pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat bo naloge opravljali v nazivu pravosodni sodelavec III. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Opis del in nalog: – sodelovanje pri vodenju enostavnejših postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti pravosodnega organa, – delo s strankami v času uradnih ur zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanja informacij o stanju postopka, – vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom, – vodenje predpisanih in potrebnih evidenc, – zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih in drugih poročil ter obvestil, – izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih, – izterjevanje sodnih taks, – ugotavljanje pravnomočnosti sodnih odločb, dostava spisov in drugih pisanj osebno sodniku, – opravljanje drugih opravil, določenih s Sodnim redom, in vseh potrebnih strojepisnih del, – izdajanje historičnih in navadnih zemljiškoknjižnih izpiskov, izdajanje listin iz zbirke listin, enostavnejša dela v zemljiški knjigi, – vodenje posebnih evidenc v zvezi s kaznovalnimi nalogi, specializacijami, pripori, prednostnimi obravnavami, zaseženimi predmeti, – določanje matične številke obdolžencem in vpisovanje obdolžencev v matično evidenco, skrb za pravilnost in ažurnost podatkov v matični evidenci obdolžencev na podlagi poizvedb, uradnih zaznamkov, ipd., opravljanje poizvedb za dopolnitve predlogov, izpis predkaznovanosti dnevno prispelih predlogov na oddelek za prekrške, – vodenje rokov za ugotavljanje izvršljivosti odločb o prekršku, ugotavljanje pogojev za uvedbo postopka prisilne izterjave in izdelava zahtev za uvedbo postopka prisilne izterjave, – izdaja zahtevanih potrdil, – opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka, vodje pisarne vpisnika, sodnika ali sekretarja sodišča. Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: – srednja izobrazba, – najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj, – opravljen strokovni upravni izpit, – opravljen izpit iz poznavanja določil Sodnega reda, – poznavanje dela z računalnikom, – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Skladno z 89. členom ZJU lahko na razpisano delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv. Prijava z življenjepisom mora vsebovati: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s dvomesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja vpisnika`` na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, Tavčarjeva 9, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronske oblika, poslana na elektronski naslov: urad.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.