Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 30/07 Ob-9049/07 , Stran 2276
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz Maribora, opr. št. SV 30/07 z dne 22. 3. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 2 nadstropje P v skupni izmeri 49,20 m2, na naslovu Koresova ulica 4 v Mariboru, stoječe na parc. št. 780/2 in 780/3 k.o. Tabor, pridobljena na podlagi darilne pogodbe z dne 22. 7. 1993, ki jo je Homec Danijela, rojena dne 11. 2. 1963, EMŠO 1102963506202, stanujoča na naslovu Koresova ulica 004, 2000 Maribor, sklenila z darovalko Kolarič Jožefo, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini v višini 35.000 EUR s pripadki, z letno obrestno mero v višini 6,25%, s trenutno skupno letno efektivno obrestno mero v višini 6,84% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi, z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita oziroma enostranskega razdora pogodbe s strani kreditodajalke v primerih posebej opredeljenih v pogodbi za obročni kredit (enkratni kredit), z zapadlostjo prvega obroka kredita na dan 20. 4. 2007 in zapadlostjo zadnjega obroka kredita na dan 20. 4. 2027.