Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 429/07 Ob-9045/07 , Stran 2276
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 429/07 z dne 26. 3. 2007, je nepremičnina – stanovanje št. 5 v izmeri 51,63 m2, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Trg svobode 6, Tržič, stoječe na parc. št. 194 k.o. Tržič, last zastaviteljev Dalibor Mrđa, Trg svobode 6, Tržič in Slavko Mrđa, Ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene 9. 2. 2006 z Ivanko Jurkić in Brankom Jurkićem, oba stanujoča Trg svobode 6, Tržič in kupne pogodbe sklenjene 14. 3. 2007, s Karin Ječnik, Ulica Gorenjskega odreda 8, Kranj, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 79.1270 CHF v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,95% p.a. ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 31. 3. 2027.