Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 83/2007 Ob-8862/07 , Stran 2259
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec za javne finance, gospodarske in družbene dejavnosti. Delovno mesto je opredeljeno kot uradniško delovno mesto. Delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec II, višji svetovalec I. Delo se bo opravljalo v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri, – najmanj pet let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – poznavanje vodenja proračunskega računovodstva, – poznavanje dela z računalnikom, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – vozniški izpit B kategorije. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. V izbirni postopek bodo uvrščeni tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, bo moral strokovna izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šest mesečnim poskusnim delom. Delo bo izbrani kandidat opravljal v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje. Opis delovnih nalog: – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – priprava predpisov in drugih zahtevnejših gradiv s področja dela, – opravljanje nalog na področju javnih financ, – samostojno vodenje proračunskega računovodstva, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Bled pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence, 5. izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višjega svetovalca za javne finance, gospodarske in družbene dejavnosti«, na naslov: Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. V besedilu javnega natečaja so zapisani izrazi v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 04/575-01-00 ali 04/575-01-30 (Bojana Por).