Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8887/07 , Stran 2231
za naslednje predmete: 1. Poslovno sporazumevanje in vodenje, 2. Ekonomika in menedžment podjetij, 3. Strokovna terminologija v tujem jeziku, 4. Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja, 5. Podjetništvo in trženje, 6. Organizacija in poslovanje, 7. Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu, 8. Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu, 9. Varstvo rastlin s fitofarmacijo, 10. Gojenje in uporaba koristnih organizmov, 11. Gospodarjenje v živinoreji, 12. Zdravstveno varstvo domačih živali, 13. Turizem in rekreacija na podeželju, 14. Treniranje konj in učenje jahanja, 15. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije, 16. Razvoj podeželja z zakonodajo, 17. Rastlinska pridelava in reja živali, 18. Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami, 19. Ekološka pridelava hrane, 20. Logistika in mehanizacija v kmetijstvu, 21. Terapevtska in socialna dejavnost na podeželju, 22. Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, 23. Praktično izobraževanje, 24. Sestava in kakovost živil s tehnologijo, 25. Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin. V skladu z 92. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/05, 129/06), s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04) bo naziv predavatelj višje strokovne šole podeljen kandidatu/kandidatki, ki izpolnjuje predpisane pogoje: – ustrezno univerzitetno izobrazbo, – pedagoško andragoško izobrazbo, – najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj in – vidne dosežke na svojem strokovnem področju skladno z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 20/06). Kandidat mora vlogi za prvo imenovanje v naziv priložiti: – Življenjepis; – Dokazilo o pridobljeni izobrazbi; – Dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice); – Dokazila o vidnih dosežkih na svojem področju v skladu z Merili strokovnega sveta (obrazec 2 (A)) in sicer najmanj dve zahtevi iz vsake točke teh meril. Kandidati, ki ste pridobili naziv učitelj svetnik (v sekundarnem ali terciarnem izobraževanju), izpolnjujete pogoje iz prve skupine meril; – Podpisano izjavo, v kateri navedete predmete, za katere želite biti imenovani (obrazec 1); Prijave z življenjepisom in notarsko overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh na naslov: Srednja biotehniška šola Kranj, Strahinj 99, 4 202 Naklo, s pripisom »Predavatelj višje šole«. Obrazec 2 (A) pošljite tudi po e-pošti bts.kranj@guest.arnes.si ali na disketi. Podrobnejše informacije lahko dobite na naslovu šole, tel. 04/277-21-11. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o podelitvi naziva po odločitvi strokovnega sveta.