Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8556/07 , Stran 2246
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za investicije in komunalo (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene ali druge ustrezne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – državni izpit iz javne uprave; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – poznavanje dela z računalnikom. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave), v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka, mora kandidat opraviti pred vodenjem in odločanjem v upravnih postopkih. Delovno področje: – vodenje, izvajanje, koordiniranje in nadziranje dela s področja investicij v komunalnih dejavnostih, cestnega gospodarstva, prometa, ekologije in drugih dejavnostih, – opravljanje strokovno-tehničnih del na področju komunalnega gospodarstva, – sodelovanje pri vodenju postopkov pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč, – priprava aktov s področja dela, – vodenje upravnih postopkov s področja dela, – vodenje razvojnih projektov, – opravljanje drugih del po nalogu predstojnika. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata o opravljenem izpitu iz zakona o upravnem postopku in državnega izpita iz javne uprave; 4. izjavo kandidata da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto Višjega svetovalca za investicije in komunalo«, na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri kontaktni osebi Loreni Goričan, na tel. 01/360-16-04. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.