Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Su 010601/2007-86 Ob-8901/07 , Stran 2263
Okrajno sodišče v Velenju objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas: pravosodni sodelavec – vodja vpisnika (eno delovno mesto). Delovno mesto vodja vpisnika je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu pravosodni sodelavec III, pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec III. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Opis del in nalog: – vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom; – sodelovanje pri vodenju enostavnejših postopkov in odločanju v izvršilnih zadevah; – delo s strankami v času uradnih ur zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanja informacij o stanju postopka; – vodenje predpisanih in potrebnih evidenc; – zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih in drugih poročil ter obvestil; – izdelovanje enostavnejših sklepov; – ugotavljanje pravnomočnosti sodnih odločb, dostava spisov in drugih pisanj osebno sodniku; – izdajanje zahtevanih potrdil; – ostale naloge po odredbi predsednice sodišča, vodje oddelka, sodnika. Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: – srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba administrativne ali druge družboslovne smeri, – najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – opravljen strokovni upravni izpit, – opravljen izpit iz poznavanja določil Sodnega reda, – poznavanje dela z računalnikom. Skladno z 89. členom ZJU lahko na razpisano delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv. Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02), ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje, določene v 2. odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2, v nadaljevanju ZJU): – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje slovenskega jezika; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena, – pisno izjavo o znanju uradnega jezika; – pisno izjavo o doseženi delovni dobi; – pisno izjavo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu oziroma, da strokovnega izpita nima; – pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma, da izpita nima; – pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije; – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču v Velenju, ki objavlja javni natečaj, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena Zakona o upravnem postopku. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na Okrajnem sodišču v Velenju. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj« na naslov: Okrajno sodišče v Velenju, Urad predsednika, Prešernova 1, Velenje, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: urad.ojvel@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Okrajnega sodišča v Velenju: http://www.sodisce.si/okrave/. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite v Uradu predsednika Okrajnega sodišča v Velenju, tel. 03/89-85-959.