Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1477. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2007, stran 3934.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 5. seji dne 26. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mežica za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Mežica za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v eurih
-------------------------------------------------------------
A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
      Skupina/Podskupina kontov   Proračun leta 2007
-------------------------------------------------------------
      I. SKUPAJ PRIHODKI           2.680.838
      (70+71+72+73+74)
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)         2.139.145
70     DAVČNI PRIHODKI             1.821.348
      700 Davki na dohodek in         1.639.288
      dobiček
      703 Davki na premoženje          110.244
      704 Domači davki na blago in        71.816
      storitve
      706 Drugi davki
71     NEDAVČNI PRIHODKI             317.797
      710 Udeležba na dobičku in        139.885
      dohodki od premoženja
      711 Takse in pristojbine          2.253
      712 Denarne kazni               572
      713 Prihodki od prodaje blaga          0
      in storitev
      714 Drugi nedavčni prihodki        175.087
72     KAPITALSKI PRIHODKI            209.138
      720 Prihodki od prodaje          88.716
      osnovnih sredstev
      721 Prihodki od prodaje zalog
      0
      722 Prihodki od prodaje          120.422
      zemljišč in neopredmetenih
      dolgoročnih sredstev
73     PREJETE DONACIJE                0
      730 Prejete donacije iz             0
      domačih virov
      731 Prejete donacije iz tujine         0
74     TRANSFERNI PRIHODKI            332.555
      740 Transferni prihodki iz        332.555
      drugih javnofinančnih
      institucij
      II. SKUPAJ ODHODKI           2.764.471
      (40+41+42+43)
40     TEKOČI ODHODKI              732.999
      400 Plače in drugi izdatki        137.888
      zaposlenim
      401 Prispevki delodajalcev za       23.009
      socialno varnost
      402 Izdatki za blago in          557.864
      storitve
      403 Plačila domačih obresti        10.065
      409 Rezerve                 4.173
41     TEKOČI TRANSFERI            1.083.535
      410 Subvencije               30.074
      411 Transferi posameznikom in       589.105
      gospodinjstvom
      412 Transferi neprofitnim         146.767
      organizacijam in ustanovam
      413 Drugi tekoči domači          317.589
      transferi
      414 Tekoči transferi v tujino          0
42     INVESTICIJSKI ODHODKI           533.825
      420 Nakup in gradnja osnovnih       533.825
      sredstev
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI          414.112
      431 Investicijski transferi        379.574
      pravnim in fizičnim osebam, ki
      niso prorač. upor.
      432 Investicijski transferi        34.538
      proračunskim uporabnikom
      III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-      -83.633
      II.) (PRORAČUNSKI
      PRIMANJKLJAJ)
-------------------------------------------------------------
B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
      NALOŽB
-------------------------------------------------------------
      Skupina/Podskupina kontov   Proračun leta 2007
-------------------------------------------------------------
      IV. PREJETA VRAČILA DANIH           864
      POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
      DELEŽEV (750+751+752)
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         864
      750 Prejeta vračila danih           864
      posojil
      751 Prodaja kapitalskih
      deležev 0
      752 Kupnine iz naslova
      privatizacije 0
      V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE       10.432
      KAPITALSKIH DELEŽEV
      (440+441+442+443)
44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE         10.432
      KAPITALSKIH DELEŽEV
      440 Dana posojila             10.432
      441 Povečanje kapitalskih            0
      deležev in naložb
      442 Poraba sredstev kupnin iz          0
      naslova privatizacije
      443 Povečanje namenskega            0
      premoženja v javnih skladih in
      drugih osebah javnega prava,
      ki imajo premoženje v svoji
      lasti
      VI. PREJETA MINUS DANA           -9.568
      POSOJILA IN SPREMEMBE
      KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
C.     RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
      Skupina/Podskupina kontov   Proračun leta 2007
-------------------------------------------------------------
      VII. ZADOLŽEVANJE (500)          127.299
50     ZADOLŽEVANJE               127.299
      500 Domače zadolževanje          127.299
      VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)        48.631
55     ODPLAČILA DOLGA              48.631
      550 Odplačila domačega dolga        48.631
      IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)        -14.533
      SREDSTEV NA RAČUNIH
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
      X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-        78.668
      VIII.)
      XI. NETO FINANCIRANJE           83.633
      (VI.+VII.-VIII.-IX.)
-------------------------------------------------------------
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
      31. 12. PRETEKLEGA LETA
-------------------------------------------------------------
      9009 Splošni sklad za drugo        14.533
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev, ki se uporabi za izgradnjo kanalizacije.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Razen za investicijske odhodke, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 4.173 eura.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 835 eura župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 209 eura odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 127.299 eura za obnovo osnovne šole v Mežici.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2007 zadolžijo za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb. O zadolžitvi odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Mežica v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-41/2007
Mežica, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.