Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1456. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Bled in Občine Gorje v obdobju april–junij 2007, stran 3901.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) sta Občinski svet Občine Bled na 3. redni seji dne 27. 3. 2007 in Občinski svet Občine Gorje na 3. redni seji dne 8. 3. 2007 sprejela
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja Občine Bled in Občine Gorje v obdobju april-junij 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Bled in Občine Gorje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Bled za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B; v nadaljevanju ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Bled za leto 2006 (Uradni list RS, št. 34/06 in 99/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006, in sicer do višine 2.242.087,75 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
                             v EUR
-------------------------------------------------------------
A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto      Proračun
                         april-junij
                             2007
-------------------------------------------------------------
      I. SKUPAJ PRIHODKI         1.830.427,56
      (70+71+72+73+74)
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)       1.740.465,59
70     DAVČNI PRIHODKI           1.508.503,93
      700 Davki na dohodek in dobiček   1.090.883,55
      703 Davki na premoženje        176.990,44
      704 Domači davki na blago in     240.629,94
      storitve
      706 Drugi davki                -
71     NEDAVČNI PRIHODKI           231.961,66
      710 Udeležba na dobičku in       52.460,66
      dohodki od premoženja
      711 Takse in pristojbine        5.693,55
      712 Denarne kazni           15.956,72
      713 Prihodki od prodaje blaga in    34.990,16
      storitev
      714 Drugi nedavčni prihodki      122.860,57
72     KAPITALSKI PRIHODKI          29.205,34
      720 Prihodki od prodaje osnovnih    17.265,36
      sredstev
      721 Prihodki od prodaje zalog         -
      722 Prihodki od prodaje zemljišč    11.939,98
      in neopredmetenih dolg. sr.
73     PREJETE DONACIJE                -
      730 Prejete donacije iz domačih        -
      virov
      731 Prejete donacije iz tujine         -
74     TRANSFERNI PRIHODKI          60.756,63
      740 Transferni prihodki iz drugih   60.756,63
      javnofinančnih institucij
      II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  2.242.087,75
40     TEKOČI ODHODKI            813.039,43
      400 Plače in drugi izdatki      148.075,08
      zaposlenim
      401 Prispevki delodajalcev za     18.783,87
      socialno varnost
      402 Izdatki za blago in storitve   647.165,97
      403 Plačila domačih obresti       5.124,22
      409 Rezerve              -6.109,71
41     TEKOČI TRANSFERI           927.054,61
      410 Subvencije             9.379,88
      411 Transferi posameznikom in     58.360,63
      gospodinjstvom
      412 Transferi neprofitnim       165.504,59
      organizacijam in ustanovam
      413 Drugi tekoči domači transferi   693.809,51
      414 Tekoči transferi v tujino         -
42     INVESTICIJSKI ODHODKI         449.366,70
      420 Nakup in gradnja osnovnih     449.366,70
      sredstev
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI        52.627,01
      430 Investicijski transferi      52.627,01
      III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.  -411.660,19
      - II.)
      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-------------------------------------------------------------
B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
      NALOŽB
-------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto      Proračun
                         april-junij
                             2007
-------------------------------------------------------------
      IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    4.966,47
      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750+751+752)
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      4.966,47
      750 Prejeta vračila danih posojil    4.966,47
      751 Prodaja kapitalskih deležev
      752 Kupnine iz naslova
      privatizacije
      V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE         -
      KAPITALSKIH DELEŽEV
      (440+441+442+443)
44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE           -
      KAPITALSKIH DELEŽEV
      440 Dana posojila               -
      441 Povečanje kapitalskih deležev
      in naložb
      442 Poraba sredstev kupnin iz
      naslova privatizacije
      443 Povečanje namenskega            0
      premoženja v javnih skladih in
      dr. osebah javnega prava, ki
      imajo premoženje v svoji lasti
      VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA     4.966,47
      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
      (IV. - V.)
-------------------------------------------------------------
C.     RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto      Proračun
                         april-junij
                             2007
-------------------------------------------------------------
      VII. ZADOLŽEVANJE (500)            -
50     ZADOLŽEVANJE                  -
      500 Domače zadolževanje            -
      VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)      27.025,68
55     ODPLAČILO DOLGA            27.025,68
      550 Odplačila domačega dolga      27.025,68
      IX. POVEČANJE oz. ZMANJŠANJE     -433.719,40
      STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
      X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   -27.025,68
      XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-   411.660,19
      VIII.- IX.) = -III.
-------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopek izvrševanja proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2006 in začete v letu 2007.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu 2007 in za katere so bila v proračunu za leto 2006 zagotovljena sredstva.
7. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Bled za leto 2007.
Po sprejemu proračuna za leto 2007 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2007.
8. člen
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2007 sprejme občinski svet.
9. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
10. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 112.669,00 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2007 dalje.
Št. 410-61/2007
Bled, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
Št. 211/2007-D
Gorje, dne 8. marca 2007
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.