Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Su 20/007-5 Ob-8718/07 , Stran 2257
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o Javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas: sekretar sodišča (eno delovno mesto). Delovno mesto sekretar sodišča je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu pravosodni svetnik II in pravosodni svetnik I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni svetnik II. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Opis del in nalog: – izvrševanje zadev sodne uprave, – priprava splošnih aktov sodišča, okrožnic in organizacijskih navodil o delu, – priprava strokovnega gradiva in podlag za delo sodišča ter dajanje ustreznih pojasnil in predlogov s področja sodne uprave, – priprava najpomembnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog, – priprava in koordiniranje programov za upravljanje s kakovostjo in učinkovitostjo dela sodišč, – skrb za gospodarnost in smotrnost poslovanja sodišča, – proučevanje najzahtevnejših zadev, ki mu jih dodeli predsednik sodišča, priprava izjemno zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava izjemno zahtevne odločitve in obrazložitve odločitve, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, in materialnimi predpisi, – sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – spremljanje in preučevanje domače in tuje sodne prakse ter domače in tuje strokovne literature, – nastopanje pred sodišči in drugimi organi po pooblastilu predsednika sodišča, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu predsednika sodišča, – pisanje zapisnikov in spremljanje izvajanja sklepov kolegijev predsednika sodišča, – vodenje in koordiniranje dela sodnega osebja, vodenje skupnih služb sodišča, – priprava razpisne dokumentacije in vodenje postopkov oddaje javnih naročil, – opravljanje nalog s področja sodne uprave in nadzorstvenih pristojnosti, ki jih nanj prenese predsednik sodišča. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosta delovna mesta morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj šest let delovnih izkušenj, – opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – poznavanje dela z računalnikom, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom. Prijava z življenjepisom mora vsebovati: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo kandidata, da ima opravljen pravniški državni oziroma pravosodni izpit, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto sekretar sodišča« na naslov: Kadrovska služba Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 8, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronske oblika, poslana na elektronski naslov: urad.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.