Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica, stran 3951.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 40. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - ZOFVI-UPB5) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 21. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica (Uradni list RS, št. 22/97, 32/97, 71/98 in 35/06) se v 16. členu črta besedilo drugega odstavka in se nadomesti z besedilom:
»Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.«.
2. člen
V 25. členu se besedilo petega odstavka nadomesti z besedilom:
»Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev.«.
V zadnjem odstavku istega člena se črta beseda »ali« in se nadomesti z vejico ter za besedo »ustanovitelj« doda besedilo »ali svet staršev«.
3. člen
V 26. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj pričeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
4. člen
V 32. členu se v četrtem odstavku za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo peta, šesta, sedma in osma alinea.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0007/2007
Sevnica, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.