Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8550/07 , Stran 2244
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02 in 7/07) ter 10. in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana (Ur. l. RS, št. 73/04) prosto delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana. Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: – ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri, – strokovno pozna področje dela muzeja, – ima sposobnost organiziranja in vodenja dela, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih, – aktivno obvlada slovenski jezik, – aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik. Kandidat mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja muzeja za mandatno obdobje. Ravnatelj bo po predhodnem mnenju sveta muzeja imenovan za mandatno dobo pet let. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome. – Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih. – Kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj V. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika I in II, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na višji ravni. – Kot dokazilo o pasivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o pasivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj II. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na nižji ravni. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Mestna občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za ravnatelja Arhitekturnega muzeja Ljubljana«. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel. 01/306-12-90. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.