Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Su 10-02/2007-14/1 Ob-8687/07 , Stran 2255
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2), Vrhovno sodišče, Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: pravosodni sodelavec (samostojna vpisničarka) – eno prosto delovno mesto v Uradu predsednika VS RS (m/ž). Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – srednja izobrazba, – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – izpit iz sodnega reda, – znanje uradnega jezika, – funkcionalna znanja: – poznavanje dela z računalnikom, – v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (strokovni upravni izpit). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – sodelovanje pri vodenju enostavnejših postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti organa, – vodenje enostavnejših predpisanih in potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil, – vodenje vpisnikov, knjig in imenikov skladno s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje sodišča, – izdelovanje enostavnih sklepov in dopisov ter zagotavljanje objav v uradnih listih, – ugotavljanje pravnomočnosti sodnih odločb, izterjava sodnih taks in dostava spisov in drugih pisanj osebno sodniku. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu pravosodni sodelavec (samostojna vpisničarka) opravljal v nazivu pravosodni sodelavec III, z možnostjo napredovanja v naziv pravosodni sodelvec II in pravosodni sodelavec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9, Ljubljana. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje pisne izjave o izpolnjevanju pogojev: 1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, 5. izjavo o opravljenem izpitu iz sodnega reda, 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za uradniško delovno mesto Pravosodni sodelavec« na naslov: Vrhovno sodišče, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: petra.tancek@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje vodja skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel. 01/366-42-11.