Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1454. Program priprave lokacijskega načrta za stanovanjsko območje AŠT3 (nad Slejkoti 2), stran 3900.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03) in 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. gl. št. 7/97) je župan Občine Ajdovščina sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za stanovanjsko območje AŠT3 (nad Slejkoti 2)
1. Ocena stanja in programska izhodišča za pripravo lokacijskega načrta
1.1 Meje in opis naravnega prostora:
Območje (AŠT3) obsega brežino v pobočju Gore nad pozidanim poselitvenim območjem, razprostira se med mejo poselitvenega območja in mejo krajinskega parka, na JV se nadaljuje z območjem Slejkoti 1 (AŠT2), na SZ se zaključuje ob robu struge Polževskega potoka.
1.2 Programska urbanistična in arhitektonska zasnova:
Območje je v urbanistični zasnovi predvideno za širitev izključno stanovanjske pozidave. Pozidava se organizira z upoštevanjem reliefnih danosti.
2. Pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
2.1 Veljavna prostorska in urbanistična dokumentacija
Pri pripravi posebnih strokovnih podlag in lokacijskega načrta bo načrtovalec poleg veljavnih zakonov in predpisov upošteval na območju lokacijskega načrta veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.
Lokacijski načrt mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
2.2 Obseg priprave lokacijskega načrta
Priprava lokacijskega načrta obsega:
- pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih planskih aktov,
- pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge dokumentacije,
- priprava potrebnih strokovnih gradiv,
- izdelava predloga lokacijskega načrta,
- izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta,
- izdelava usklajenega dopolnjenega predloga lokacijskega načrta,
- izdelava lokacijskega načrta.
2.3 Naročniki, investitorji in izdelovalec lokacijskega načrta in spremljanje izdelave
Naročnik in investitor lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo (AŠT3) BOVIA 33 d.o.o., Podrečje 55b, 1230 Domžale in DAMIR d.o.o., C. Petra Majdiča 4, 1230 Domžale (v nadaljnjem besedilu pobudnik oziroma načrtovalec LN).
Pripravo strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta bo spremljala strokovna služba Občine Ajdovščina (v nadaljevanju pripravljalec)
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
3.1 Predhodno izdelana gradiva, študije, naloge in druga dokumentacija
- Geodetsko topografski načrt v M = 1:500.
- Strokovne podlage in programske zasnove za širitev poselitvenega območja mesta Ajdovščina, Studio 3 d.o.o, Ajdovščina, avgust 2003.
- Idejna zasnova, Bovia 33 d.o.o., l. 2007.
3.2 Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti za lokacijski načrt
- Podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
- Strokovne podlage, izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
- Projektna dokumentacija za prometno in komunalno infrastrukturo - idejni projekti.
- Geološko in geotehnično poročilo.
- Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz zahtev pridobljenih smernic.
Strokovna rešitev za realizacijo odločitev lokacijskega načrta se bo praviloma pripravljala variantno, razen v primeru, ko se ugotovi, da je primerna le ena rešitev.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa mnenje so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica.
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Cankarjeva 62, Nova Gorica.
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Obm. Nova Gorica, Industrijska c.2, Nova Gorica.
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica.
5. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica.
6. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica.
7. Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., Goriška c. 23, Ajdovščina.
8. Adria plin d.o.o., Dunajska c. 7, Ljubljana.
5. Postopek sprejemanja z roki in zadolžitvami
- Pripravljavec LN bo sklical prostorsko konferenco minimalno 8 dni pred sprejemom programa priprave za lokacijski načrta. Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku priprave in sprejemanja LN.
Pridobitev smernic za načrtovanje
- Pobudnik LN zagotovi gradivo za pridobitev smernic (idejna zasnova oziroma programska zasnova) v 5 dneh po sprejemu programa priprave. Pripravljavec LN zaprosi nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice za načrtovanje prostorske ureditve.
- Nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku 30 dni od prejetja vloge.
- Načrtovalec LN izdela analizo pridobljenih smernic in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15 dneh od prejema smernic.
- Delovna skupina (pobudnik, načrtovalec in pripravljavec) za spremljanje izdelave lokacijskega načrta potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.
Izdelava strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta
- Načrtovalec LN zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 3. točki programa priprave v 45 dneh od potrditve usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve.
- Načrtovalec LN izdela predlog lokacijskega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag.
- Delovna skupina pregleda predlog lokacijskega načrta v 15 dneh po prevzemu in poda mnenje.
- Načrtovalec LN popravi predlog lokacijskega načrta v 15 dneh po pridobitvi mnenja delovne skupine.
- Pripravljavec LN 15 dni pred objavo javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta skliče prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu lokacijskega načrta pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Javna razgrnitev in javna obravnava
- Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta v prostorih Občine Ajdovščina oziroma v vseh tangirani krajevni skupnosti.
- Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
- Načrtovalec LN v sodelovanju s pripravljavcem LN v času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane ureditve.
- Načrtovalec LN v sodelovanju s pripravljavcem LN obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve ter javne obravnave z objavo v dveh medijih.
- Načrtovalec LN v sodelovanju s pripravljavcem LN v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Delovna skupina za spremljanje izdelave lokacijskega načrta proučita pripombe in predloge.
- Pripravljavec LN pripravi predlog stališč do pripomb glede njihovega upoštevanja.
- Pripravljavec LN s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
- Župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrt
- Pobudnik LN zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
- Načrtovalec LN izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta najkasneje v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag.
- Načrtovalec LN zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
- Pobudnik LN pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
- Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
- Načrtovalec LN pridobi mnenje delovne skupine za spremljanje izdelave lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj.
- Na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec LN izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15 dneh.
Sprejem lokacijskega načrta
- Župan posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta Svetu Občine Ajdovščina v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave.
6. Sprejetje odloka lokacijskega načrta
Svet Občine Ajdovščina bo na predlog župana občine sprejel lokacijski načrt za stanovanjsko gradnjo AŠT3 z odlokom. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-002/2007
Ajdovščina, dne 5. marca 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.