Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 7113-0031/2006 Ob-8660/07 , Stran 2240
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks 07/81-61-210. 2. Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 413/2 – travnik v izmeri 652 m2, parc. št. 418/1 – vinograd v izmeri 240 m2 in travnik v izmeri 216 m2, parc. št. 418/2 – pašnik v izmeri 1.263 m2, parc. št. 418/3 – travnik v izmeri 176 m2, parc. št. 427 – pašnik v izmeri 2.583 m2 in travnik v izmeri 50 m2, parc. št. 428 – travnik v izmeri 378 m2, parc. št. 71/4.S – stavbišče v izmeri 22 m2 in parc. št. 71/5.S – stavbišče v izmeri 22 m2, vse vpisano v vl. št. 60 k.o. Brezovo, ter parc. št. 361/1 – pašnik v izmeri 237 m2 in parc.št. 361/2 – travnik v izmeri 205 m2, obe vpisani v vl. št. 422 k.o. Žigrski Vrh, vse last Občine Sevnica. Parc. št. 413/2, 418/1, 418/2, 418/3, 427, 428, 71/4.S, 71.S, k.o. Brezovo, so opredeljene kot drugo kmetijsko zemljišče, parc. št. 361/1, k.o. Žigrski Vrh, je na večjem delu opredeljena kot drugo kmetijsko zemljišče, na manjšem SV delu pa je opredeljena kot lesno proizvodni gozd, parc. št. 361/2, k.o. Žigrski Vrh, je na manjšem Z delu opredeljena kot drugo kmetijsko zemljišče, na večjem Z delu pa je opredeljena kot lesno proizvodni gozd, kot to izhaja iz lokacijske informacije Občine Sevnica št. 3506-0270/2006 z dne 26. 6. 2006 ter lokacijske informacije Občine Sevnica, št. 3506-0271/2006 z dne 26. 6. 2006. Na parc. št. 361/2 in 361/1, k.o. Žigrski Vrh je možna gradnja nadomestnih objektov in dogradnja obstoječih objektov skladno s pogoji iz lokacijske informacije Občine Sevnica za gradnjo objektov št. 3501-0253/2006 z dne 21. 9. 2006. 3. Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe. 4. Izklicna cena za predmetno zemljišče je 10.641 EUR. 5. Najnižji znesek višanja je 100 EUR. 6. Način in rok plačila kupnine: Kupec kupnino poravna na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286 v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v roku iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter se bo na pristojni zemljiški knjigi vložil predlog za vknjižbo lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo opravljena v ponedeljek, dne 7. maja 2007 ob 11. uri, v sobi št. 214 Občine Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in: – priložiti potrdilo o plačani varščini, – če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predložiti neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa v overjeni fotokopiji. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 9. Varščina: vsak dražitelj mora do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene za predmetno zemljišče, na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286 s sklicem 00 7113-0031-2006, za namen »javna dražba – k.o. Brezovo, Žigrski Vrh«. 10. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. 11. Dodatne informacije Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel. 07/81-61-269. Imenovana komisija za vodenje javne dražbe lahko s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Po sklenitvi prodajne pogodbe bo moral kupec v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) podati vlogo za odobritev pravnega posla na Upravni enoti Sevnica.