Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1476. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2006, stran 3933.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 5. seji dne 26. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Mežica za leto 2006 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
                             V 000
--------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------------------------
I. PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74)          586.893
II. ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)           654.833
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ             -67.940
--------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           270
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        3.106
DELEŽEV (440+441+442)
VI.PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           -2.836
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
--------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE                   55.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA                   101
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           54.899
X. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH           -15.877
(l.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
--------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. 2005         19.360
--------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek odhodkov v znesku 15.877 SIT se pokriva iz sredstev na računih preteklih let.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa Občine Mežica za leto 2006 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa je priloga zaključnemu računu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-39/2007
Mežica, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.