Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1460. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 3917.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 - uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06), in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 - uradno prečiščeno besedilo in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 4. redni seji dne 15. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1. člen
V Pravilniku o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 38/06 in 136/06), se v 3.a členu črta besedilo »času turistične sezone« in se doda besedilo »poletnem času (1. maj-30. september).«
2. člen
Za 3.a členom doda nov 3.b člen, ki se glasi:
»3.b člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov, se lahko obratovalni čas podaljša izjemoma do 5. ure zjutraj naslednjega dne ob drugih priložnostih - prireditvah (plesi, veselice, revije ipd.) v primeru, ko gostinec ali kmet, ki organizira prireditev, le-to priglasi pri policijski postaji in si predhodno pridobi vsa potrebna soglasja.
Gostinec ali kmet mora občinsko upravo zaprositi za podaljšanje obratovalnega časa najpozneje 5 dni pred prireditvijo, za vsako prireditev posebej. Soglasje je vezano na točno določen datum in ne velja za druge dneve.
V primeru, da gostinski obrat ali kmetija obratuje samo v rednem obratovalnem času, mora gostinec ali kmet ob prijavi za izdajo soglasja za podaljšanje obratovalnega časa v primeru prireditve izpolnjevati pogoje iz 5. člena tega pravilnika.«.
3. člen
Za novim 3.b členom se doda nov 3.c člen, ki se glasi:
»3.c člen
Gostinski obrat ali kmetija sme obratovati v dodatno podaljšanem obratovalnem času tudi v primeru drugih priložnostih za zaključene družbe (poroke, maturantski plesi, praznovanje osebnih praznikov ipd.).
Podaljšanje obratovalnega časa za ta namen mora gostinec ali kmet navesti na obrazec - Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) že ob prijavi obratovalnega časa.
Gostinec ali kmet je dolžan poskrbeti, da v dodatno podaljšanem obratovalnem času zunanji obiskovalci nimajo vstopa v gostinski obrat ali na kmetijo, kar mora biti razvidno iz obvestila na vhodu v gostinski obrat.«.
4. člen
V 7. členu se besedilo »2. in 3. člena« spremeni v besedilo »2., 3. in 3.a člena«.
V 7. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Soglasje za obratovanje v dodatno podaljšanem obratovalnem času iz 3.b in 3.c člena tega pravilnika se gostincu ali kmetu ne izda v primeru:
- da je pri zadnji prijavljeni prireditvi policija posredovala v gostinskem obratu ali na kmetiji, o čemer je bilo sestavljeno poročilo o kršitvah oziroma predlog inšpekcijskim in drugim službam, in o tem obvestila občinsko upravo;
- da svet krajevne skupnosti poda utemeljeno pisno pritožbo na obratovanje gostinskega obrata v dodatno podaljšanem obratovalnem času;
- ugotovljenih hujših kršitev predpisov s strani pristojnih inšpekcijskih služb, o čemer obvestijo občinsko upravo.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-16/2006
Črnomelj, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.