Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 1100-21-22/2007 01072-06 Ob-8619/07 , Stran 2250
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS, 1. na Davčnem uradu Kranj – davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za kontrolo in odmero davkov in drugih dajatev, 2. na Davčnem uradu Kranj, Izpostava Radovljica – davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za kontrolo, odmero in obračun davkov in drugih dajatev. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a kontrolor/-ka III. Posebni pogoji in dodatna znanja: – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Opis nalog: – kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole in odmere, – vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne osnove in odmere davkov in drugih obveznosti, – vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev, – vodenje za zahtevnih upravnih in davčnih postopkov, – vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku oziroma za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim poskusnim delom. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/-ka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/-a. Prijave pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave se pošljejo na naslov: – pod zap. št. 1: DURS, DU Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj ali na gp.durs-kr@gov.si, – pod zap. št. 2: DURS, DU Kranj, Izpostava Radovljica, Prešernova cesta 11, 4240 Radovljica ali na gp.durs-kr@gov.si. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Davčne uprave RS – http://www.durs.gov.si/. Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti pri Marji Štromajer, tel.: 04/237-11-29.