Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 277/07 Ob-9166/07 , Stran 2277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 277/07 z dne 27. 3. 2007, sta bili nepremičnini, trisobno stanovanje št. 13, v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe v Postojni, Kidričevo naselje 23, v izmeri 69,63 m2, stoječe na parc. št. 3342, k.o. Postojna in stanovanje v izmeri 43 m2, ki se nahaja v drugi etaži, stanovanjske stavbe v Izoli, Alietova 12, stoječe na parc. št. 821, k.o. Izola, vse last dolžnika Eurocomp, posredovanje, trgovina in storitve d.o.o., na podlagi pogodb o prodaji nepremičnine z dne 13. 10. 2004 in z dne 15. 10. 2004, zastavljene v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221, za zavarovanje denarne terjatve banke upnice do dolžnika Eurocomp d.o.o., na podlagi pogodbe o kratkoročnem kreditu št. 39/07-8170207, v znesku 142.022 EUR, z zapadlostjo 21. 3. 2008, z obrestno mero Euribor (za posle z ročnostjo 1 mesec) + 2 odstotnih točk letno, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.