Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 0737/2007 Ob-8629/07 , Stran 2230
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki podeljuje sredstva: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet tega razpisa je dodelitev sredstev za prireditve turističnih društev v letu 2007. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj 2 leti. Vsako turistično društvo lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev. Kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve, bodo tovrstne prijave izločene. 4. Merila za izbor prejemnikov sredstev Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev: 1. Značaj prireditve (stopnja prispevanja h kakovosti turistične ponudbe destinacije in povezovanju dediščine, naravnih vrednot in doživetij). 2. Število povezanih subjektov pri organizaciji prireditve (turistična društva, lokalne turistične organizacije, občine, kulturne in druge institucije). 3. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja prireditve). 4. Trajanje prireditve. 5. Število vseh obiskovalcev. 6. Število tujih obiskovalcev. Največji možni znesek, ki je lahko dodeljen posameznemu turističnemu društvu, je 1.200 EUR. STO bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 40 točk. Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 40 točkami bodo izločeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila med najboljše ocenjene prireditve do porabe sredstev. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 125.000 EUR. 6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena do 30. 11. 2007. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 30. 4. 2007, najkasneje do 14. ure prispela na sedež Slovenske turistične organizacije, Dunajska 156, Ljubljana, V. nadstropje v tajništvu. Šteje se, da je prijava pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni poziv – Sofinanciranje prireditev turističnih društev – Ne odpiraj!«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavitelju neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. 8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: komisija bo z odpiranjem prijav pričela dne 3. 5. 2007 ob 10. uri na STO, Dunajska 156, Ljubljana. Odpiranje ni javno. 9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki bodo dana turističnim društvom, pisno obveščeni v roku najpozneje 30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav. 10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Slovenski turistični organizaciji, pri mag. Maji Pak, na tel. 01/58-91-860, vsak delavnik od 9. do 12. ure. 11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Slovenske turistične organizacije www.slovenia.info, na Poslovnih straneh.