Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1464. Dopolnjen program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje, stran 3919.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr, 58/03 - ZZK-1, v nadaljevanju ZUreP-1) in 30. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) župan Občine Dobrepolje sprejme
D O P O L N J E N P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Zazidalni načrt obrtne cone Predstruge je bil sprejet z odlokom v letu 1999 (Uradni list RS, št. 98/99, 31/00).
Zaradi novih prostorskih potreb pri umestitvi posameznih gospodarskih objektov na že opredeljenem območju in zaradi potrebe po dopolnitvi pogojev prometnega vstopa v območje, je potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve obstoječega PIA.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev PIA je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr, 58/03 - ZZK-1, v nadaljevanju ZUreP-1) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjen 2001 (Uradni list RS, št. 79/04).
2. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
- ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta (v nadaljevanju PIA),
- predmet in programska izhodišča PIA,
- okvirno ureditveno območje,
- nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi PIA, in drugi udeleženci,
- seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- navedba in način pridobitve geodetskih podlag,
- roki za posamezne faze priprave PIA,
- obveznosti v zvezi s financiranjem.
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev je celotno območje Zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge (Uradni list RS, št. 98/99, 31/00).
Pobudnik sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Občina Dobrepolje.
Dne 21. 3. 2007 je občina Dobrepolje skladno z 28. členom ZUreP-1 sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
4. člen
(okvirno območje)
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev obsega parcele št. 463/4, 463/3, 471/4, 471/3, 633/1, 1207/1, 1208, 1206/1, 1205/2, 462/11, 426/10 - del, 426/12 - del (vse k.o. Cesta), 1048/302, 1048/321, 1048/320 - del, 1048/373, 1048/406, 1048/374 - del, 1048/407 - del, 1048/400, 1048/401, 1048/402, 1048/403, 1048/304, 1048/404, 1048/405, 1048/399, 291/10 - del, 291/1 - del (vse k.o. Videm Dobrepolje).
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj za izdelavo PIA so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
- Agencija RS za okolje - področje varstva okolja;
- Agencija RS za okolje - področje upravljanja voda;
- Direktorat za okolje - sektor za vode in ohranjanje narave;
2. Ministrstvo za promet:
- Direkcija RS za ceste - sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest;
3. Ministrstvo za obrambo:
- Direktorat za obrambne zadeve - sektor za civilno obrambo;
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
4. Ministrstvo za zdravje:
- Zdravstveni inšpektorat;
5. Zavod za gozdove Slovenije:
- OE Kočevje;
6. Zavod RS za varstvo narave;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
8. Geoplin plinovodi d.o.o.;
9. ELES Elektro - Slovenije d.o.o.;
10. Elektro Ljubljana:
- DE Elektro Kočevje;
11. Javno komunalno podjetje Grosuplje:
- področje vodovoda;
- področje kanalizacije;
- področje energetike - ogrevanje;
12. Telekom Slovenije d.d.;
13. Javna agencija za železniški promet RS.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 in v povezavi s 50. členom ZGO-1 podajo smernice in mnenje s projektnimi pogoji k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN obrtne cone Predstruge je Občina Dobrepolje.
Postopek priprave dokumenta vodi Občina Dobrepolje, služba za prostor.
Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
1. Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PIA je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjen 2001 (Uradni list RS, št. 79/04).
- Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 98/99, 31/00).
- Naravovarstvene smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana. Ljubljana, januar 2002. Tekstualni in grafični del.
- Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dobrepolje. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana. Ljubljana, januar 2002. Tekstualni in grafični del.
2. Strokovne rešitve predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini, kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. Idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve vključujejo:
- vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene in druge potrebne rešitve in ureditve,
- idejno zasnovo prometne ureditve, vključno z ureditvijo mirujočega prometa,
- idejno zasnovo energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
- strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
3. Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor RS, št. 35409-342/2006 z dne 17. 1. 2007, je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V okviru okoljskega poročila je potrebno ugotoviti pričakovane vplive izvedbe sprememb in dopolnitev ZN (v nadaljevanju plana skladno s terminologijo okoljske zakonodaje) in oceniti njihovo sprejemljivost, kar vključuje oceno morebitnih alternativnih rešitev in v primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi predlog in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov.
4. Poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje in z upoštevanjem evropskih standardov in revidirano.
5. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, v nadaljevanju ZUreP-1) izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04 - ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US: U-I-1/03-15, 92/2005 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05). Investitor zagotovi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr, 58/03 2 ZZK-1 - v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage, izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
9. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Roki za pripravo posameznih faz za izdelavo PIA so:
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Aktivnost     |Nosilec        |Roki        |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|0. prostorska   |pripravljavec     |21. 3. 2007    |
|konferenca (PK)  |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|1. sprejem programa|pripravljavec     |8 dni po PK    |
|priprave in objava |           |          |
|v uradnem glasilu |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|2. pridobivanje  |izdelovalec (po    |30 dni       |
|smernic      |pooblastilu)     |          |
|(obvestilo NUP)  |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|3. izdelava    |pripravljavec in   |30 dni       |
|predloga sprememb |izdelovalec      |          |
|in dopolnitev ZN  |           |          |
|obrtne cone    |           |          |
|Predstruge (ZN)  |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|4. izdelava    |pripravljavec     |45 dni       |
|okoljskega poročila|           |          |
|(OP)        |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|5. izdelava    |pripravljavec     |30 dni       |
|revizije okoljskega|           |          |
|poročila (REOP)  |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|6. pridobitev   |pripravljavec in   |21 dni       |
|sklepa MOP o OP  |izdelovalec      |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|7. druga prostorska|pripravljavec     |14 dni pred javno |
|konferenca za ZN, |           |razgrnitvijo    |
|OP in REOP     |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|8. sklep o javni  |pripravljavec     |7 dni pred javno  |
|razgrnitvi ZN, OP |           |razgrnitvijo    |
|in REOP v uradnem |           |          |
|glasilu      |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|9. javna razgrnitev|pripravljavec     |30 dni       |
|ZN, OP in REOP   |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|10. javna obravnava|pripravljavec     |med JR       |
|ZN, OP in REOP   |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|11. analiza pripomb|pripravljavec in   |15 dni       |
|in mnenj po    |izdelovalec      |          |
|zaključku     |           |          |
|razgrnitve     |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|12. stališča do  |pripravljavec     |8 dni       |
|pripomb      |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|13. prva obravnava |občinski svet     |1 dan       |
|na občinskem svetu |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|14. dopolnitev   |pripravljavec in   |21 dni       |
|predloga ZN, OP in |izdelovalec      |          |
|REOP na osnovi   |           |          |
|pripomb      |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|15. pisno mnenje o |pripravljavec     |45+15 dni     |
|sprejemljivosti  |           |          |
|vplivov izvedbe  |           |          |
|prostorskega akta |           |          |
|na okolje     |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|16. pridobitev   |pripravljavec     |30 dni       |
|sklepa, da so   |           |          |
|vplivi izvedbe na |           |          |
|okolje sprejemljivi|           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|17. pridobivanje  |pripravljavec ali   |30 dni       |
|mnenj k      |izdelovalec (po    |          |
|dopolnjenemu    |pooblastilu)     |          |
|predlogu ZN    |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|18. uskladitev   |pripravljavec in   |15 dni       |
|predloga ZN z   |izdelovalec      |          |
|mnenji       |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|19. posredovanje  |pripravljavec in   |1 dan       |
|predloga ZN, OP in |izdelovalec      |          |
|REOP na MOP z vlogo|           |          |
|za potrditev    |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|20. pridobitev   |pripravljavec oz. MOP |60 dni po vložitvi |
|sklepa MOP o    |           |polne vloge    |
|skladnosti predloga|           |          |
|LN         |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|21. druga obravnava|občinski svet     |1 dan       |
|in sprejem     |           |          |
|usklajenega    |           |          |
|predloga ZN na   |           |          |
|Občinskem svetu  |           |          |
|Občine Dobrepolje |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|22. objava odloka v|pripravljavec     |30 dni po sprejemu |
|uradnem listu   |           |na OS       |
+-------------------+----------------------+-------------------+
Terminski plan (s predvidenimi roki) se lahko med samim postopkom sprejemanja spremeni oziroma prilagodi dejanskemu stanju.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Sredstva bodo zagotovljena v okviru sprejetega proračuna Občine Dobrepolje za leto 2007 (in 2008).
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Z dnevom pričetka veljavnosti tega programa priprave preneha veljavnost Programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge (skrajšani postopek, Uradni list RS, št. 123/06).
Št. 3505-2/06-PP-I
Dobrepolje, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.