Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 478-37/2007 Ob-8562/07 , Stran 2269
1. Predmet prodaje in opis nepremičnine Predmet javne ponudbe je prodaja starejše, dotrajane stanovanjske hiše na parc. št. 1/2. S v skupni izmeri izmeri 147 m2, (od tega je približno 47 m2 stanovanjska stavba) in stavbnega zemljišča neposredno ob stanovanjski hiši parc. št. 105/1 v izmeri 404 m2 obe vl. št. 348 k.o. Lokavec. Nepremičnini se nahajata v zaselku Britof v vasi Lokavec pri Ajdovščini. Mejna znamenja v naravi niso vidna, zato obstaja možnost da se katastrski podatki ne ujemajo z zemljiškoknjižnimi. Stanovanjska hiša je dvoetažna P(K) +1 brez uporabnega podstrešja, s funkcionalnim zemljiščem, ki je v naravi dvorišče, obremenjeno s služnostnim dostopom do sosednjih objektov. Stavba je v gradbenem smislu neuporabna. Komunalna opremljenost: Stavba ni priključena na komunalne naprave individualne rabe. 2. Ponudbena cena Nepremičnini se prodajata skupaj. Najmanjša ponudbena cena za obe nepremičnini znaša 12.236 EUR (parc. št. 1/2. S 4.783 EUR, parc. št. 105/1 7.453 EUR). Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeni nepremičnini, vendar najmanj v višini ponudbene cene. Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišča plačati tudi davek na promet nepremičnin za parc. št. 1/2.S in davek na dodano vrednost za parc. št. 105/1 v višini 20% od ponujene cene. 3. Čas in naslov za oddajo ponudbe Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Lokavec. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 17. aprila 2007 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 4. Drugi pogoji Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno« in brez vidnih mejnih znamenj na terenu. Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še: – potrdilo o vplačani varščini v višini 1.300 EUR na Podračun EZR Občine Ajdovščina, št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – izjavo, da je seznanjen in se strinja s pogoji in navedbami v javni ponudbi. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po opravljenem javnem odpiranju prispelih pisnih ponudb in plačati celotno kupnino za zemljišča vključno z davkom na dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve računa. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. Ogled nepremični je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v sredo 11. 4. 2007 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel. 05/365-91-14 kontaktna oseba Katarina Ambrožič.