Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 459-3/2006 Ob-8580/07 , Stran 2233
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih del, ki se bodo v letu 2007 izvajala na območju Občine Litija in za izvedbo katerih obstaja javni interes Občine Litija. 3. Osnovni pogoji za sodelovanje na javnem pozivu Na javni poziv se lahko javijo izvajalci javnih del: društva, neprofitne organizacije in javni zavodi, ki imajo interes v letu 2007 izvajati programe javnih del v skladu z Programom javnih del za leti 2007 in 2008, ki ga je sprejela Vlada RS 26. 10. 2006, in v skladu s pogoji Javnega razpisa za izbor programov javnih del za leto 2007. Poleg tega morajo izvajalci javnih del izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – da imajo sedež na območju Občine Litija, – da bodo prek javnih del bodo zaposlovali osebe, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Litija. V primeru, da takšne osebe zaradi izobrazbenih in ostalih zahtevanih pogojev na trgu dela ni na voljo, se lahko zaposli tudi osebo, ki ima prijavljeno stalno prebivališče v drugi občini. – da se ukvarjajo z negospodarsko dejavnostjo in dejavnostjo v javnem interesu. 4. Prioritetne vsebine in merila, na podlagi katerih se bo določilo izbor javnih del glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Naročnik določa naslednji prioritetni vrstni red programov javnih del v Občini Litija v letu 2007: 1. pomoč otrokom in družinam na domu (do 1 delavec), 2. pomoč diabetikom pri izvajanju njihovih programov (do 1 delavec), 3. pomoč starostnikom in razvijanje družabništva za dvig kvalitete življenja (do 1 delavec), 4. pomoč otrokom in mladostnikom v stiski ali mladinski animator (do 1 delavec), 5. pomoč pri izvajanju humanitarnih akcij (do 1 delavec), 6. pomoč invalidom pri izvajanju njihovih programov (do 1 delavec), 7. program javnih del s področja naravovarstva in komunale (do 1 delavec), 8. kulturno – športni animator (do 1 delavec). Občina Litija bo prioritetno sofinancirala zgoraj navedene predloge javnih del po vrstnem redu, kakor so navedeni, do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2007. Ostali predlogi javnih del bodo v primeru še razpoložljivih sredstev ovrednoteni v skladu s naslednjimi kriteriji oziroma merili: – področje javnega dela: izobraževanje (50 točk), socialno varstvo (40 točk), urejanje okolja in ekologija (30 točk), kultura (20 točk), kmetijstvo in gozdarstvo (10 točk), – trajanje izvajanja javnega dela: javno delo, ki ima možnost kasnejše redne zaposlitve (20 točk), ostala dela (10 točk), – zahtevana stopnja izobrazbe: VII. – 10 točk, VI. – 20 točk, V. – 30 točk, IV. – 40 točk, III. in manj – 50 točk, – krog uporabnikov storitev: širši krog uporabnikov – 20 točk, ožji krog uporabnikov – 10 točk, – pravna oseba, ki bo izvajala program javnega dela: neprofitne organizacije– 30 točk, društvo – 20 točk, javni zavod ali javno podjetje – 10 točk. Izbrani bodo tisti programi javnih del, ki bodo v postopku ocenjevanja ovrednoteni višje. 5. Višina sredstev, ki je na razpolago v proračunu Občine Litija za predmet javnega razpisa v letu 2007: višina razpoložljivih sredstev v letu 2007, namenjenih za predmet javnega razpisa, je 19.000 EUR, pri čemer bo Občina Litija kot naročnik programa na tem razpisu izbranih javnih del izvajalcu javnih del zagotavljala 40% delež stroškov plače zaposlenih, 100% regres za zaposlene ter del materialnih stroškov. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za odobritev javnega dela in vsebina prijave Javni razpis se prične 21. 3. 2007 in se zaključi 30. 4. 2007. Prijava na javni razpis mora vsebovati vse sestavne dele vloge, ki jo je potrebno oddati Zavodu RS za zaposlovanje kot prijavo na njihov javni razpis ter pogodbo o izvajanju javnih del, posredovano s strani Zavoda RS za zaposlovanje. 8. Rok, v katerem bodo potencialni izvajalci javnih del obveščeni o odobritvi sofinanciranja programa javnega dela: jzvajalci javnih del bodo v primeru, da izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje programov javnega dela iz tega razpisa kot odobritev svoje vloge pridobili podpisano pogodbo Zavoda RS za zaposlovanje o izvajanju javnega dela. 9. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pridobite na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, tel. 01/8963-438, kontaktna oseba je Jerič Marija.