Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8645/07 , Stran 2252
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Občina Trbovlje objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta direktorja/ice občinske uprave. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju. Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem; – najmanj sedem let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – opravljen državni izpit iz javne uprave; – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prav tako lahko kandidira za delovno mesto oseba, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravila najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – neposredno vodenje občinske uprave, organiziranje in koordiniranje dela delavcev občinske uprave, – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog organov občinske uprave, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji, – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja občinske uprave. Prijava mora vsebovati 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o znanju uradnega jezika, 4. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, 5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, 6. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Trbovlje pridobitev podatkov iz 7. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Zaželeno je, da ima kandidat izkušnje pri vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti na podlagi ISO standarda, znanja, potrebna za odločanje na najvišjih nivojih, sposobnost nastopanja v javnosti, pozna upravno poslovanje ter da pozna osnove managementa in vodenja projektov. V prijavi lahko kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Trbovlje. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto direktor/ica občinske uprave, na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.trbovlje@trbovlje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Jolanda Plevnik, tel. 03/563-44-77. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.