Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8583/07 , Stran 2234
1. Občina Vipava bo v letu 2007 sofinancirala naslednje športne programe: – Interesna športna vzgoja predšolskih otrok: Zlati sonček, naučimo se plavati, ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. – Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: Zlati sonček, Krpan, naučimo se plavati, drugi 80 urni programi. – Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. – Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami. – Športna vzgoja mladine. – Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. – Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami. – Interesna športna dejavnost študentov. – Športna rekreacija. – Kakovostni šport. – Vrhunski šport. – Šport invalidov. – Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu. – Znanstveno raziskovalna dejavnost. – Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga. – Velike mednarodne športne prireditve. – Športni objekti. – Informacijski sistem na področju športa. – Mednarodna dejavnost. – Delovanje društev, zvez ipd. 2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2007 je za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti predvideno 47.988,60 EUR oziroma 11,500.000 SIT. 3. Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Vipava, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (društva). 4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od objave v Uradnem listu RS. Prijavi je potrebno priložiti izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije, plan dela za leto 2007 in poročilo o delu za leto 2006. Prijavo je potrebno poslati v kuverti z oznako “Športni programi v letu 2007”, na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. 5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava, in sicer vsak delovni dan med 8. in 12. uro. 6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.