Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1510. Sklep o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za regionalno cesto I. reda R1-221/1219 Zagorje-Bevško na območju plazu Ruardi, stran 3992.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., in 58/03 - ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za regionalno cesto I. reda R1-221/1219 Zagorje−Bevško na območju plazu Ruardi
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga državnega lokacijskega načrta za regionalno cesto I. reda R1-221/1219 Zagorje-Bevško na območju plazu Ruardi, ki ga je pod številko projekta 1277/06 januarja 2007 izdelal PA Prostor, d. o. o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: predlog državnega lokacijskega načrta);
2. povzetka za javnost in
3. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve predloga državnega lokacijskega načrta.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 6. aprila 2007 do 7. maja 2007 javno razgrnjeno:
- na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
- v prostorih Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
Javna obravnava bo 17. aprila 2007 z začetkom ob 16. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko do 7. maja 2007 izrazijo pisno na krajih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ustno na sami javni obravnavi ali pa se pošljejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se pod »zadeva« navedejo ključne besede »DLN R1 cesta Zagorje-Bevško«.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec predloga državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave predloga državnega lokacijskega načrta.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor http://www.mop.gov.si ter na krajevno običajen način v časopisu Dnevnik in po Radiu Kum Trbovlje.
Št. 350-08-51/2005-BL
Ljubljana, dne 21. marca 2007
EVA 2007-2511-0067
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor