Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 100-19/07 Ob-8551/07 , Stran 2244
Občina Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta prvih borcev 18, Brežice, na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91,17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur. l. RS, št. 18/04) objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja mladinskega centra Brežice (m/ž). V skladu s 14. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice, morajo kandidati poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba; – najmanj 6 mesecev delovne dobe s področja dela centra, ki jih opravlja kot javno službo, – organizacijske in vodstvene sposobnosti, – znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – vsaj 3 leta izkušenj pri delu z mladimi. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: 1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopija diplome, – fotokopija delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba, – dokazila iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju dejavnosti zavoda, – dokazila iz katerih je razvidno poznavanje tujega jezika. 2. Ostala dokazila in priloge: – življenjepis, – fotokopija potrdila o državljanstvu, potnega lista ali osebne izkaznice, – potrdilo krajevnega pristojnega sodišča o nekaznovanosti oziroma da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – program dela centra za mandatno obdobje. Mandat direktorja traja pet let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev kandidati pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: občina Brežice, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta prvih borcev 18, 2850 Brežice z oznako »Prijava na razpis za direktorja Mladinskega centra Brežice« v roku 8 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS. Komisija bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Popolna prijava vsebuje vsa zahtevana dokazila navedena pod točko 1 in 2 tega razpisa. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v petnajstih dneh po končanem postopku.