Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1511. Sklep o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za nadvoz državne ceste Teharje–Svetina čez železniško progo Zidani Most–Maribor, stran 3992.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03 - ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za nadvoz državne ceste Teharje-Svetina čez železniško progo Zidani Most-Maribor
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga državnega lokacijskega načrta za nadvoz državne ceste Teharje-Svetina čez železniško progo Zidani Most-Maribor, ki ga je pod številko projekta 237/06 februarja 2007 izdelal RC-Planiranje, d. o. o., Celje (v nadaljnjem besedilu: predlog državnega lokacijskega načrta);
2. povzetka za javnost;
3. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve predloga državnega lokacijskega načrta.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 6. aprila 2007 do 7. maja 2007 javno razgrnjeno:
- na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
- v prostorih Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore in
- v prostorih Mestne občine Celje, Prešernova ulica 27, 3000 Celje.
Javna obravnava bo potekala 17. aprila 2007 z začetkom ob 17. uri v prostorih Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko do 7. maja 2007 dajo pisno ali ustno na javni obravnavi, na krajih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se pošljejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se pri »Zadeva« navede ključni izraz »Celje-Štore«.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec predloga državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave predloga državnega lokacijskega načrta.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.mop.gov.si/si/drza vni_lokacijski_nacrti/obvestila_za_javnost) ter na krajevno običajen način v časopisu Novi tednik, na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.si) in Občine Štore (www. store.si).
Št. 35008-4/2006-AnK
Ljubljana, dne 26. marca 2007
EVA 2007-2511-0106
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor