Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in predložitev listin, stran 3880.

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in predložitev listin
1. člen
V Pravilniku o obrazcu za prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in predložitev listin (Uradni list RS, št. 75/01) se v prvem odstavku 1. člena črta besedilo "ter listine, ki jih je potrebno predložiti v postopku uveljavljanja pravic iz brezplačne pravne pomoči".
2. člen
Za 1. členom se doda nov, 1.a člen, ki se glasi:
"1.a člen
Za potrebe opravljanja storitev brezplačne pravne pomoči je organ za brezplačno pravno pomoč dolžan sam pridobiti podatke oziroma dokazila o podatkih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.
Podatkov oziroma dokazil iz prejšnjega odstavka organi za brezplačno pravno pomoč ne smejo zahtevati od prosilcev.
Organi in nosilci javnih pooblastil so dolžni zahtevane podatke organom za brezplačno pravno pomoč posredovati brezplačno.
Za pridobitev osebnih podatkov in podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost prosilca ali njegove družine mora organ za brezplačno pravno pomoč pridobiti pisno privolitev prosilca. Organ za brezplačno pravno pomoč mora na možnost, da podatke pridobi sam, stranko posebej opozoriti in ji ponuditi v podpis privolitev iz tega odstavka.
Ne glede na prejšnje odstavke tega člena, se premoženjsko stanje prosilca in njegovih družinskih članov lahko ugotavlja na podlagi pisne izjave prosilca, ki jo poda pod kazensko in materialno odgovornostjo."
3. člen
V 4. členu se črta drugi odstavek.
4. člen
9. člen se črta.
5. člen
Obrazec "Obr. ZBPP št. 1" se nadomesti z novim obrazcem "Obr. ZBPP št. 1", ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
Obrazec ZBPP št. 1a se črta.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-342/2006
Ljubljana, dne 27. marca 2007
EVA 2007-2011-0053
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje