Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 430-18/2007-1 Ob-8705/07 , Stran 2226
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in portugalskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske od enega do 2 mesecev. 3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini: – mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Portugalski republiki; – stroški bivanja v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za portugalske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do 14 dni); – stroški bivanja v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije do 1252 € mesečno za portugalske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski – do 2 mesecev). 4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa: – projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; – projekti trajajo 2 leti; – prijave se lahko nanašajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki, družboslovju in humanistiki; – na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav; – slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05); – pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in portugalski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija in GRICES – Gabinete de Relaçes Internacionais da Ciencia e do Ensino Superior, Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior, Av. 5 de Outubro, N. 85-5, 1050-050 Lisboa, Portugal, e-pošta: Teresa.Delicado@grices.mctes.pt). 5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-PT-03-A/2007 in ARRS-MS-PT-03-B/2007) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente: a) predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine: – kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku; – definicijo ciljev projekta; – opis morebitnega prejšnjega sodelovanja; – opis pričakovanih rezultatov in pridobitev; b) prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-PT-03-A/2007, v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-portugalska08-09@arrs.si; c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje: – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav; – možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – izvedljivost projekta. Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-portugalski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-portugalskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana. 7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 83.458,52 €. Sofinanciranje v letih 2008 do 2009 je vezano na sprejem proračuna za navedena proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. 8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2008. 9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2009. 10. Način predložitve prijave: pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko v letih 2008 do 2009«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko le ena pisna prijava. Prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-PT-03-A/2007, v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-portugalska08-09@arrs.si. Prijave, oddane po elektronski pošti, morajo prijavitelji poslati na elektronski naslov za vsak projekt posebej le z enim posredovanim sporočilom. 11. Rok za predložitev prijav je torek, 15. maj 2007, do 12. ure. Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno torka, 15. maja 2007, do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-portugalska08-09@arrs.si, do vključno četrtka, 15. 5. 2007 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti. 12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. 13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma decembra 2007. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej prilogo), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Katarina Seršen, tel. 01/478-46-59, e-pošta: katarina.sersen@arrs.si.